Hyppää sisältöön

Oleskelulupahakemusten käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/56/10/2020
Antopäivä: 15.7.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi Maahanmuuttoviraston menetelleen lainvastaisesti kantelussa tarkoitettujen perheenjäsenten oleskelulupahakemusten käsittelyssä. Maahanmuuttoviraston käsittelyaika oli ylittänyt merkittävästi ulkomaalaislain 69 a §:ssä säädetyn yhdeksän kuukauden määräajan. Apulaisoikeuskansleri saattoi Maahanmuuttoviraston tietoon käsityksensä oleskelulupahakemusten käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä.

Maahanmuuttoviraston selvityksen mukaan pitkä käsittelyaika oli tässä tapauksessa johtunut osaksi viraston ruuhkautuneesta työtilanteesta, ja osaksi yksittäisen virkamiehen oman työnhallinnan puutteista. Edelleen selvityksen mukaan myönteisestä kehityksestä huolimatta hakemusruuhka on edelleen olemassa käytettävissä olevilla henkilöstöresursseilla, ja virasto on viitannut viraston määrärahatilanteeseen vuonna 2020 todeten, että riski käsittelyaikojen uudelleen pitenemiselle on olemassa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hän on esimerkiksi päätöksessään 5.9.2019 (OKV/1289/1/2018) viitannut siihen, että laillisuusvalvontakäytännössä on varsin vakiintuneesti katsottu, etteivät viranomaisen ruuhkautuneeseen työtilanteeseen, töiden järjestelyyn, resurssipulaan tai toimivallan siirtoon liittyvät syyt oikeuta poikkeamaan lakisääteisistä määräajoista ja velvollisuuksista.

Oikeuskanslerinvirastossa on vireillä oleskelulupien käsittelyaikojen noudattamista Maahanmuuttovirastossa koskeva oma aloite (Vahva-asianhallinnan dnro OKV/530/70/2020), jonka vuoksi apulaisoikeuskansleri katsoi tässä yhteydessä riittäväksi toimenpiteeksi saattaa edellä mainitun käsityksensä Maahanmuuttoviraston lainvastaisesta menettelystä sen tietoon.