Hyppää sisältöön

Oleskelulupahakemus pitäisi voida jättää myös paperisena

Diaarinumero: OKV/429/1/2017
Antopäivä: 18.6.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ulkoministeriön huomiota näkemykseensä, että paperisen oleskelulupahakemuksen jättämisen ja siihen liittyvän ”perinteisen” asioinnin mahdollisuus tulisi turvata, vaikka hakijoita ohjataan käyttämään sähköistä asiointipalvelua.

Kantelija arvosteli sitä, että oleskelulupapalvelut oli ulkoistettu Suomen edustustolta Ankarassa ulkoiselle palveluntarjoajalle. Kantelija katsoi muun ohella, että paperisen oleskelulupahakemuksen jättäminen oli tehty lähes mahdottomaksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan ei ollut oikeudellisia perusteita katsoa, että ulkomaalaislain mukaiset perusteet oleskelulupapalvelujen ulkoistamiselle eivät täyttyisi. Ulkoministeriön selvityksestä ja palveluntarjoajan kanssa tehdystä sopimuksesta välittyi vaikutelma siitä, että oleskelulupahakemusten tekemistä Ankarassa oli ohjattu varsin voimakkaasti sähköiseen asiointipalveluun. Maahanmuuttoviraston selvitysten perusteella sähköiseen asiointikanavaan ohjaaminen voi johtaa hakemuksen hylätyksi tulemiseen, jos hakijalla on puutteellinen kieli- tai tietotekniikan taito eikä hän siksi tosiasiallisesti kykene käyttämään sähköistä asiointipalvelua itse. Se, että hakijoiden joukossa olisi tällaisia henkilöitä, ei ole poissuljettua. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tällaisen henkilön ohjaaminen käyttämään sähköistä asiointipalvelua saattaa vaarantaa tämän oikeusturvan toteutumisen. Kun vielä otetaan huomioon oleskelulupa-asian merkitys hakijalle, apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan on tärkeää turvata mahdollisuus jättää hakemus paperisena ja asioida "perinteisesti". Asiaa koskevien ohjeistusten tulisi myös olla täsmällisiä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti hakijoiden oikeusturvan kannalta ongelmallisena myös sitä, että ulkoisen palveluntarjoajan internet-sivuilla kerrotaan, että sivut saattavat sisältää Maahanmuuttoviraston tiedoista poikkeavaa tietoa. Hakija ei näin ollen voi olla varma siitä, että noudattamalla ulkoisen palveluntarjoajan ohjeita hakemuksen tekeminen onnistuu asianmukaisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi ulkoministeriötä ilmoittamaan 15.9.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt päätöksessä esitettyjen näkemysten johdosta. Lisäksi hän pyysi ministeriötä ja Maahanmuuttovirastoa ilmoittamaan, onko ilmennyt konkreettisia tilanteita, joissa sähköisen asiointipalvelun käyttöön Ankarassa ohjatun henkilön oleskelulupahakemus olisi tullut hylätyksi sen vuoksi, että tämä ei ole tosiasiallisesti osannut käyttää asiointipalvelua.