Hyppää sisältöön

Oleskelulupahakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1289/1/2018
Antopäivä: 4.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelyn viipymisestä. Kysymys ei ollut sellaisista poikkeuksellisista olosuhteista, joissa ulkomaalaislaissa säädetystä yhdeksän kuukauden enimmäiskäsittelyajasta olisi voitu poiketa.

Maahanmuuttovirasto oli perustellut enimmäiskäsittelyajan ylittymistä henkilöstön yllättävästä vaihtuvuudesta johtuneella henkilöstövajauksella ja tapauksen poikkeuksellisilla olosuhteilla. Virasto oli joutunut hankkimaan lausunnon kaupungilta ja hakijaa ja tämän puolisoa oli pyydetty täydentämään hakemustaan ja vastaamaan viraston esittämiin kysymyksiin. Saadun selvityksen mukaan päätöksen tekemistä varten tarvittava aineisto oli kuitenkin ollut Maahanmuuttoviraston käytettävissä jo noin kuusi kuukautta ennen päätöksentekoa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vakiintuneeksi katsottavan laillisuusvalvontakäytännön mukaan mm. viranomaisen ruuhkautunut työtilanne, töiden järjestely tai resurssipulaan liittyvät syyt eivät oikeuta poikkeamaan lakisääteisistä määräajoista ja velvollisuuksista.

Apulaisoikeuskansleri oli aiemmin antamassaan päätöksessään (9.5.2019, OKV/977/1/2018) pyytänyt Maahanmuuttovirastoa ilmoittamaan viimeistään 10.11.2019, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt laissa säädettyjen määräaikojen ylityksien välttämiseksi. Apulaisoikeuskansleri katsoi tässä vaiheessa riittäväksi toimenpiteeksi saattaa päätöksessä esittämänsä näkökohdat Maahanmuuttoviraston tietoon ja otettavaksi huomioon edellä mainittua selvitystä laadittaessa sekä yleisemminkin viraston toimintatapoja kehitettäessä. Tässä tarkoituksessa päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.