Hyppää sisältöön

Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä

Diaarinumero: OKV/1749/21/2022
Antopäivä: 4.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuusrekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot rekisteröitäisiin jatkossa samaan Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin kuin tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet. 

Esityksen tavoitteena on lisätä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä helpottamalla yleisön tiedonsaantia lautakuntien jäsenten mahdollisista sidonnaisuuksista. Lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot voisi jatkossa hakea yleisölle avoimesta sähköisestä rekisteristä siltä osin kuin ne ovat julkisia. 

Apulaisoikeuskansleri totesi lausunnossaan, että sidonnaisuusrekisterin julkisen tietopalvelun erityisellä sääntelyllä turvataan rekisteröitävien yksityiselämän suojaa. Lisäksi perustuslakivaliokunta on arvioidessaan viranomaisten tietojen saamista ja luovuttamista koskevaa sääntelyä kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja miten se sidotaan tietojen saamisen välttämättömyyteen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että esityksessä ei ole säännelty henkilöjä koskevien tietojen säilytysaikaa rekisterissä tai julkisessa tietopalvelussa taikka niiden poistamisesta.

Apulaisoikeuskansleri kehotti vuonna 2020 antamassaan kanteluratkaisussa OKV/719/1/2019 sosiaali- ja terveysministeriötä korjaamaan lainsäädäntötoimin toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuuksien rekisteröinnissä ilmenneet puutteet, koska nykyinen jäsenten sidonnaisuusilmoitusten rekisteröinti- ja säilytystapa on vaikeaselkoinen.