Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluun rajaliikenteen rajoittamisesta

Julkaisuajankohta 1.10.2020 9.55
Tiedote

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa arvosteltiin muun muassa sisäministeriön esittelemiä valtioneuvoston päätöksiä rajavalvonnan palauttamisesta Euroopan unionin sisärajoille.

Kantelun mukaan keväällä 2020 valtioneuvoston tekemät päätökset rajaliikenteen rajoittamisesta olivat perustuslain vastaisia ja rikkoivat Euroopan unionin vapaata liikkuvuutta. Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan ja jokaisella on myös oikeus lähteä maasta. Oikeuskansleri totesi, että sisärajavalvonnan palauttamisella, rajanylityspaikkojen sulkemisella ja liikenteen rajoittamisella ei ole puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen. Rajanylityspaikkoja on myös ollut avoinna niin, että nämä oikeudet ovat voineet käytännössä myös toteutua.

Oikeuskansleri totesi että päätösten tarkoituksena on ollut vähentää liikkumista rajan yli koronaviruspandemian leviämisen hidastamiseksi ja siten edistää kansalaisten perusoikeutta hengen ja terveyden suojaan. Toisaalta päätöksissä on otettu huomioon myös välttämätön tarve liikkua rajan yli. Näin on pyritty vähentämään liikkumisrajoituksista aiheutuneita haittoja.

Oikeuskansleri korosti, että valtioneuvostolla on ollut aktiivinen toimintavelvoite suojata väestöä koronavirukselta. Perustuslaissa säädetään julkiselle vallalle velvoite turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä, mikä osaltaan toteuttaa perustuslain mukaista oikeutta elämään.

Oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin sisäministeriön huomiota päätösten valmisteluun. Ministeriö ei ole päätösten perustelumuistioissa käsitellyt riittävästi päätösten suhdetta Euroopan unionin oikeuteen, perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Myös rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja olisi perusoikeusnäkökulmasta tullut tarkastella suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn. Päätöksistä olisi pitänyt myös selkeämmin käydä ilmi suositukset ja oikeudellisesti velvoittavat päätökset.

Päätöksistä tiedottamisen osalta oikeuskansleri totesi, että erityisesti poikkeuksellisessa kriisitilanteessa selkeällä ja informatiivisella tiedottamisella on olennainen merkitys ja viranomaisella on erityinen velvollisuus huolehtia kansalaisten tiedonsaannista. Nopeasti syntyneessä tilanteessa viranomaisen tiedotteet voivat olla kansalaisten ainoa tiedonlähde. Oikeuskansleri kiinnitti valtioneuvoston kanslian huomiota velvollisuuteen käyttää tiedotteissa asianmukaisia ja selkeitä sekä oikeudellisesti täsmällisiä ilmaisuja.

Oikeuskansleri Pöystin mukaan osa rajavartiolain säännöksistä on suppeita ja tulkinnanvaraisia suhteessa Schengenin säännöstöön ja Euroopan unionin oikeuteen. Lainsäädäntöä valmisteltaessa ei ole otettu huomioon koronaviruksen aiheuttaman pandemian kaltaisia poikkeusoloja, jossa tartuntatautilain keinot eivät ole riittäviä ihmisten hengen ja terveyden suojaamiseksi yleisvaaralliselta taudilta. Sisäministeriön tulisi arvioida yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön kanssa lainsäädännön muutos- ja kehittämistarpeita.

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen, puh. 02951 62545, [email protected]

Vanha sisältö