Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri: Pesänjakajana toimivan asianajajan mahdollinen esteellisyys vapaamuurarijärjestön jäsenyyden perusteella

Diaarinumero: OKV/12/41/2011
Antopäivä: 13.5.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi

Oikeuskansleri pyysi 29.11.2011 Suomen Asianajajaliitolta lausuntoa asianajajia koskevien ohjeistusten tarkistamisen tarpeesta tilanteessa, jossa vapaamuurarijärjestöön kuuluva asianajaja toimii pesänjakajana. Asianajajaliitto vastasi oikeuskanslerille kirjeellään 2.2.2012.

Koska lausuntopyynnön ja Asianajajaliiton kirjeen tarkoittamalla asialla on laillisuusvalvonnallista merkitystä, oikeuskansleri pyysi nuorempaa oikeuskanslerinsihteeriä Laura Pyökäriä selvittämään siihen liittyviä oikeudellisia näkökohtia. Oheisessa Pyökärin muistiossa on kartoitettu problematiikkaa koskevaa soveltamiskäytäntöä ja tulkintakannanottoja sekä esitetty tältä pohjalta perusteltua pohdintaa.

Pyökärin muistion perusteella voidaan päätellä, että yhtäältä pesänjakajan ja toisaalta pesän osakkaan ja joissakin tapauksissa myös tämän avustajana/asiamiehenä toimivan asianajajan kuuluminen vapaamuurarijärjestöön voi olla omiaan luomaan puolueettomuutta kohtaan tunnettavaa luottamusta vaarantavan asetelman. Tämä on asianajajan syytä ottaa vakavasti, vaikka esteellisyys onkin viime kädessä arvioitava kussakin tapauksessa erikseen tapaukseen liittyvien konkreettisten ominaispiirteiden mukaisesti yleistettävissä olevia arviointikriteereitä soveltaen. Asianajajien toimintaa kohtaan tunnettavan luottamuksen ja siihen liittyen oikeudenhoidon uskottavuuden nimissä Asianajajaliiton olisi oikeuskanslerin mielestä oikeudellisesti perusteltua harkita soveliasta tapaa kiinnittää asianajajakunnan huomiota  tässä tarkoitettuun asiaan. Oikeuskansleri on lähettänyt Asianajajaliitolle Pyökärin muistion. Oikeuskansleri on pyytänyt Asianajajaliittoa ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se on nähnyt aiheelliseksi asiassa ryhtyä.