Hyppää sisältöön

Oikeus maksuttomaan ja yhdenvertaiseen perusopetukseen

Diaarinumero: OKV/14/1/2014
Antopäivä: 28.11.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa katsottiin, että peruskoulun oppilaiden omien älypuhelinten opetuskäyttö on ristiriidassa perusopetuksen maksuttomuuden kanssa. Kantelija arvosteli Opetushallitusta siitä, ettei se ole tehnyt linjausta peruskoulujen oppilaiden omien laitteiden käytöstä, vaikka niiden käyttö asettaa lapset eriarvoiseen asemaan laitteiden käyttöominaisuuksien perusteella.

Perusopetuksen järjestämisestä vastaavat kunnat.

Antamassaan selvityksessä Opetushallitus ilmoitti, ettei sillä ole toimivaltaa antaa kuntia velvoittavia määräyksiä opetuksessa käytettävistä työvälineistä. Ilmoituksensa mukaan Opetushallitus ei myöskään ollut antanut valtakunnallista suositusta oppilaiden omien matkapuhelimien ja muiden tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käytöstä opetuksessa. Opetushallituksen mukaan opetuksen järjestäjä voi sallia oppilaiden omien matkapuhelinten käytön opetuksessa sillä edellytyksellä, että ne soveltuvat käytettäviksi opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa ja että koulu tarjoaa omaa laitetta vailla oleville käyttötarkoitukseen soveltuvan laitteen. Selvityksessä todetaan, että vastaavasti oppilaat vakiintuneen käytännön mukaisesti käyttävät omia varusteitaan liikuntatunneilla.

Asiassa on kyse perustuslain 6 ja 16 §:ssä kaikille taatusta oikeudesta maksuttomaan ja yhdenvertaiseen perusopetukseen. Näiden perusoikeuksien mukaisesti myös opetukseen osallistumisessa tarvittavat työvälineet ovat perusopetuslain 31 §:n mukaisesti maksuttomia. Oikeuskansleri totesi, että kunnat eivät itsehallintoasemastaan huolimatta voi harkinnassaan sivuuttaa edellä mainittuja ja muita perusopetusta koskevia lain säännöksiä. Myös Opetushallituksen selvityksessä todettiin, että kuntien tulee oppilaiden omien laitteiden käyttöä harkitessaan punnita asiaa muun muassa oppilaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Oikeuskansleri totesi oppilaiden tasavertaisen oikeuden perusopetukseen edellyttävän minimissään, että kaikilla on maksutta käytettävissään laite, joka mahdollistaa opetukseen osallistumisen ja annettujen työtehtävien suorittamisen. Oppilaiden valtakunnallisesti yhdenvertainen asema on merkityksellinen erityisesti silmällä pitäen tasa-arvoista mahdollisuutta valmistautua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja muuhun peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Lapsiasiavaltuutetulta saadut tiedot antoivat kuitenkin viitteitä siitä, että koulut eivät tosiasiallisesti antaneet opetukseen osallistumisessa tarvittavia laitteita niitä tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Oikeuskansleri lähetti ratkaisunsa tiedoksi perusopetuksen kehittämisestä ja seurannasta viime kädestä vastaavalle opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä pyysi ministeriötä asettamassaan määräajassa ilmoittamaan onko ja jos on, niin millaisiin toimenpiteisiin ministeriö on katsonut tarpeelliseksi asiassa ryhtyä.