Hyppää sisältöön

Neuvonnassa käytetyt ilmaisut

Diaarinumero: OKV/1776/1/2018
Antopäivä: 19.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi, etteivät virkamiehen kantelijalle osoittamassa sähköpostiviestissä käyttämät ilmaisut olleet täysin harkittuja ja saattoi niitä koskevat näkemyksensä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä viraston kyseisen virkamiehen tietoon.

Virkamies oli kantelijalle lähettämässään sähköpostiviestissä ilmoittanut, ettei hän aio enää vastata kantelijan sähköposteihin. Viestistä saattoi saada käsityksen, ettei virkamies vastaisi kantelijan mitään asiaa koskeviin viesteihin, vaikka tarkoitus oli ilmeisesti ollut, ettei hän vastaisi kantelijan tiettyä jo vastattua asiaa koskeviin viesteihin. Viestin muotoilua ei apulaisoikeuskanslerin mielestä voinut pitää täysin onnistuneena. Virkamies oli lisäksi käyttänyt kantelijasta ilmaisua "hankala", minkä käyttämistä ei voinut viestin tarkoituksen saavuttamisen näkökulmasta pitää tarpeellisena, minkä lisäksi oli ollut oletettavaa, että kantelija voisi kokea ilmaisun loukkaavaksi. Sen vuoksi kyseisen ilmaisun käyttämiseen olisi tullut hallintolaissa säädetyn hyvää kielenkäyttöä koskevan vaatimuksen vuoksi suhtautua pidättyvästi.