Hyppää sisältöön

Naapurikiinteistön omistajien kuuleminen olisi ollut suositeltavaa vesitaloushankkeessa

Diaarinumero: OKV/470/1/2016
Antopäivä: 16.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi esittämänsä kuulemista ja asianosaisuutta koskevat näkökohdat aluehallintovirastolle tiedoksi.

Aluehallintovirasto ei ollut pitänyt vesitaloushankkeen naapurikiinteistön omistajia asianosaisina eikä siksi ollut antanut heille tiedoksi lupahakemusta kuulemista varten. Kuulutuksen julkaisemisesta ei ollut ilmoitettu sanomalehdessä. Myöskään lupapäätöksestä ei annettu tietoa naapurikiinteistön omistajille, eikä tietoa luvan myöntämisestä julkaistu sanomalehdessä. He saivat kantelun mukaan tiedon hankkeesta vasta pyydettyään sitä lupaviranomaiselta päätöksen jo tultua lainvoimaiseksi.

Hankealueelle pääsemiseksi tuli käyttää kulkuyhteyttä, joka sijaitsi osin naapurikiinteistön alueella ja jota koskevan käyttöoikeuden tarpeesta oli mainittu jo lupahakemuksessa. Kulkuyhteyttä tarvittiin myös hankkeen valmistuttua mm. säännöllisesti toistuviin huoltotöihin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että tilanteessa lähestyttiin asianosaisuuden rajapintoja. Hankealueen naapurikiinteistön omistajien kuuleminen olisi voinut olla perusteltavissa perustuslain säännöksellä vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisesta, vesilain säännöksillä asianosaisen kuulemisesta sekä hallintolain säännöksillä asian selvittämisestä ja asianosaisen kuulemisesta. Epäselvässä tai tulkinnanvaraisessa tapauksessa voidaan yleensä pitää suositeltavana, että käytettävissä olevista vaihtoehdoista valitaan perusoikeusmyönteinen ja intressitahon oikeussuojaa vahvistava menettelytapa.