Hyppää sisältöön

Muutoksenhaku puolustajan vaihtamiseen

Diaarinumero: OKV/1153/10/2023
Antopäivä: 7.7.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskansleri lähetti kantelun ja siihen antamansa vastauksen tiedoksi oikeusministeriölle säännösten mahdollista kehittämistä varten. Kantelussa arvosteltiin hovioikeuden menettelyä, kun se oli keskeyttänyt päätökset, joilla käräjäoikeus oli vapauttanut asianajajan puolustajan tehtävästään ja määrännyt tehtävään toisen asianajajan. Kantelijan mukaan hovioikeudella ei ollut toimivaltaa antaa tällaista päätöstä täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja menettely vaikeutti käräjäoikeudessa vireillä olevan asian käsittelyä ja esti käräjäoikeutta suorittamasta puolustajan tehtävien asianmukaista valvontaa. 

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistuva laillisuusvalvonta perustuu tuomioistuimien riippumattomuuden kunnioittamiseen. Hovioikeuden menettelyssä ei ilmennyt sellaista ilmeistä tai selvää lainvastaisuutta, joka olisi antanut aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin. 

Oikeuskansleri totesi, että tuomioistuimen aloitteesta tapahtuvaan puolustajan vaihtamiseen liittyy oikeusturvaintressejä, jotka puoltavat mahdollisuutta hakea välittömästi muutosta ja keskeyttää päätöksen täytäntöönpano. Toisaalta tällainen muutoksenhaku saattaa olla ongelmallinen riippumattomalle tuomioistuimelle kuuluvan prosessinjohdon kannalta, kun pääasia on samanaikaisesti alemman tuomioistuimen käsittelyssä. Prosessinjohtoa koskevien toimivaltuuksien ja vastuiden tulisi olla laissa selkeitä ja muutoksenhaun säännösten riittävän tarkkarajaisia ja täsmällisiä. Hovioikeuden päätös ja kantelu toivat esille asiaan liittyvän siinä määrin eriäviä tulkintoja, että kantelu ja oikeuskanslerin vastaus saatettiin tiedoksi oikeusministeriölle säännösten mahdollista kehittämistä varten. Oikeuskansleri pyysi oikeusministeriötä ilmoittamaan 31.12.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin asia on mahdollisesti antanut aihetta.