Hyppää sisältöön

Ministereiden menettely EU:n elpymissuunnitelman valmistelussa ja hyväksymisessä

Diaarinumero: OKV/1180/10/2020 ym.
Antopäivä: 22.6.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kanteluissa arvosteltiin pääministeriä ja eurooppa- ja omistajaohjausministeriä siitä, että he ovat olleet EU:ssa edistämässä ja hyväksymässä niin kutsuttua EU:n elpymispakettia. Kanteluiden mukaan ministereillä ei ollut mandaattia hyväksyä EU:n elpymispakettia perustuslakivaliokunnan kannanoton vuoksi.

Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että ministerin menettelyn ja virkavastuun jälkikäteisen laillisuusvalvonnallisen arvioinnin kannalta on olennaista se, onko ministeri ja hänen johtamansa ministeriö menetellyt asiassa huolellisesti ja turvannut eduskunnalle riittävän tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuudet. Keskeistä on se, onko eduskunnalle annettu tosiasiallinen mahdollisuus lausua kantansa ehdotuksesta ja vaikuttaa Suomen neuvottelukantojen muovaamiseen.

Saatujen selvitysten perusteella asian käsittely eduskunnan valiokunnissa on tapahtunut valtioneuvoston perustuslain mukaisesti eduskunnalle toimittamien kirjelmien ja selvitysten perusteella. Neuvottelujen eri vaiheissa eduskunnan kannan päätti suuri valiokunta, joka tekee koko eduskunnan puolesta päätökset Suomen suhtautumisesta niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka sisältönsä puolesta kuuluvat Suomessa eduskunnan toimivaltaan. Lausuntoaan varten suuri valiokunta sai kannanotot erikoisvaliokunnilta , kuten perustuslakivaliokunnalta. Perustuslain esitöiden perusteella vastuu valiokunnan kannanottojen noudattamisesta on ensisijaisesti poliittista ja voi tulla parlamentaariselle järjestelmälle ominaisin keinoin mitattavaksi. Käytettävissään olleen aineiston perusteella oikeuskanslerilla ei ollut aihetta epäillä ministerien menetelleen lainvastaisesti.

Eräässä kantelussa valtioneuvostoa arvosteltiin myös siitä, että se oli pyytänyt kannanottoa Euroopan neuvoston oikeudelliselta yksiköltä elpymispaketista. Oikeudellinen yksikkö avustaa neuvostoa ja sen valmisteluelimiä sen varmistamiseksi, että neuvoston päätökset ovat laillisia ja hyvin laadittuja. Oikeudellisen yksikön edustaja on aina läsnä neuvoston ja sen valmisteluelinten kokouksissa. Vakiintuneen käytännön mukaan jäsenvaltiot esittävät mainituissa kokouksissa suullisesti pyynnön saada oikeudellisen yksikön kannanotto. Näin on menetelty myös tässä asiassa.

Oikeuskansleri muistuttaa ratkaisussaan, että valtioneuvosto ei voi tukeutua yksinomaan neuvoston oikeuspalvelun lausuntoon, vaan sen on itsensä arvioitava ja muodostettava kantansa ja käsityksensä esillä oleviin EU- ja valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin. Oikeuspalvelun lausunnot eivät ole jäsenvaltioita sitovia ja jäsenvaltiot voivat suhtautua niihin kriittisesti. Valtioneuvosto esitti EU:n elpymissuunnitelmaa koskevan arvionsa eduskunnalle ja suuri valiokunta yhtyi valtioneuvoston kantaan.

Oikeuskansleri totesi vielä, että yksinomaan EU-tuomioistuin on toimivaltainen tulkitsemaan, ovatko EU:ssa tehdyt päätökset EU:n perussopimusten mukaisia, eikä oikeuskanslerin toimivaltaan kuulu tehdä tällaista kanteluissa pyydettyä arviota.

Oikeuskansleri on asiaa koskevaa hallituksen esitystä annettaessa valvonut, että esitys sisältää asianmukaisen esityksen suhdetta Suomen perustuslakiin koskevan jakson ja kannanoton perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimisen tarpeellisuudesta. Perustuslakivaliokunta on tehnyt perustuslaissa tarkoitetun arvion ja eduskunta on hyväksynyt EU:n omien varojen päätöksen ja sen osana 750 miljardin lainanottovaltuuden myöntämisen komissiolle 2/3 enemmistöllä.