Hyppää sisältöön

Metsähallituksen maksuttomien metsästyslupien myöntäminen

Diaarinumero: OKV/1225/10/2021
Antopäivä: 22.11.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri on antanut päätöksensä kanteluun, jossa arvosteltiin Metsähallituksen myöntämiä maksuttomia metsästyslupia Metsähallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön henkilöstölle sekä sidosryhmille. 

Metsästyslain 47 §:n 1 momentin 2. virkkeen mukaan valtion viranomaisen hallitsemallaan alueella järjestämään metsästykseen osallistuvilta ei maksua peritä. Saadun selvityksen perusteella metsästyslupia oli myönnetty myös omatoimista tutustumista varten metsästyksen järjestelyihin valtion mailla. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan, kun Metsähallitus oli myöntänyt maksuttoman metsästysluvan omatoimiseen tutustumiseen valtion mailla, se oli menetellyt metsästyslain sanamuodon vastaisella tavalla. Selvityksen perusteella Metsähallituksessa oli kuitenkin toimittu Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoitamista ohjaavassa maa- ja metsätalousministeriössä omaksutun ja Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteita koskevan maksuasetuksen perusteluihin selkeästi kirjatun tulkinnan mukaisesti. 

Edellä olevan johdosta oikeuskansleri kiinnitti Metsähallituksen huomiota metsästyslain tulkintaan metsästyslain perusteella myönnettävien maksuttomien niin sanottujen sidosryhmälupien myöntämiskäytännössä. Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen tuli arvioida, mitä toimenpiteitä on tarpeen tehdä Metsähallituksen menettelyn saattamiseksi lainmukaiseksi. Lisäksi oikeuskansleri saattoi Metsähallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön tietoon esittämänsä yleiset käsityksensä harkintavallan käyttämisessä metsästyslupien myöntämisessä, metsästyslupien perustelemisessa ja dokumentoinnissa, sidosryhmäyhteistyötä koskevasta ohjeistuksesta ja maksuasetuksesta. Hän pyysi ministeriötä ja Metsähallitusta ilmoittamaan 2.6.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin ja missä aikataulussa asiassa aiotaan ryhtyä. 

Metsästyslain 47 §:n 1 momentin 3. virkkeen mukaan valtion viranomainen voi metsästyksen valvontaa tai riistanhoitoa suorittavalle henkilölle myöntää tämän toimialueella metsästysluvan viranomaisen hallinnassa olevalle alueelle maksutta tai alennetulla maksulla. Hänen käsityksensä mukaan metsästyslakiin perustuva menettelytapa on lähtökohtaisesti poikkeuksellinen. Yleensä ei julkisiin hallintotehtäviin kuuluvaa yleisluonteistakaan valvontaa tai julkisorganisaation tehtävien hoitoon liittyviä toimintoja järjestetä osaksi henkilöstön ja mahdollisten muidenkin henkilöiden vapaa-ajan toiminnan ja sitä vastaan annettujen etuisuuksien varaan. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoito rahoitetaan valtion talousarviossa erikseen osoitetuilla määrärahoilla sekä julkisten hallintotehtävien hoidosta saatavilla maksuilla ja tuotoilla. Oikeuskansleri saattoi Metsähallituksen tietoon esittämänsä yleiset käsityksensä metsästyslupien myöntämiskäytännössä metsästyksen valvontaa tai riistanhoitoa suorittavalle henkilölle ja Metsähallituksen johtajatehtävissä oleville henkilöille. Hän saattoi Metsähallituksen tietoon yleisen käsityksensä harkintavallan käyttämisessä metsästyslupien myöntämisessä, metsästyslupien perustelemisessa ja dokumentoinnissa. Oikeuskansleri toi esiin, että metsästyslaissa ei ole nimenomaisesti säädetty metsästysluvan myöntämisestä maksutta tai alennetulla maksulla edustamista varten Metsähallituksen johtajatehtävissä oleville. 

 Lisäksi oikeuskansleri saattoi maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen tietoon esittämänsä käsityksen tarpeesta selvittää metsästyslain perusteella myönnettävien maksuttomien tai alennetulla maksulla myönnettävien metsästyslupien verotuksellinen asema. Hän pyysi ministeriötä ja Metsähallitusta ilmoittamaan 2.6.2023 mennessä, mikä on Verohallinnon näkemys asiassa.