Hyppää sisältöön

Maahanmuuttoviraston menettely käännytyspäätöksen tekemättä jättämisessä

Diaarinumero: OKV/1144/1/2018
Antopäivä: 12.8.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi ulkoministeriön hallinnonala ulkomaalaisasiat
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä käännyttämispäätöksen tekemättä jättämiseen liittyvästä oikeusturvaongelmasta.

Maahanmuuttovirasto ei ollut tehnyt käännytyspäätöstä, kun se oli ratkaissut kantelijan toisen turvapaikkahakemuksen. Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaan käännytyspäätös olisi pitänyt tehdä. Tästä johtuen hakijalla ei ollut käännytyspäätöstä, johon hän olisi voinut pyytää tehokkaasti täytäntöönpanon keskeyttämistä. Asiassa aiemmin tehty käännytyspäätös oli pantu täytäntöön ennen kuin Maahanmuuttovirasto oli ehtinyt arvioida perhesiteen merkitystä maasta poistamisen kokonaisharkinnassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että tapauksessa kysymyksessä olevan kaltainen uuden käännyttämistä koskevan päätöksen tekemättä jättäminen tilanteessa, jossa hakijalla on aiempi lainvoimainen käännytyspäätös, mutta samanaikaisesti vielä vireillä oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella, voi olla hakijan oikeusturvan kannalta ongelmallinen. Hakijan oikeus tehokkaan oikeussuojakeinon käyttämiseen maasta poistamista koskevassa asiassa tulee turvata ja asia ratkaista siten, että kaikki maasta poistamiseen liittyvät seikat ja olot otetaan kokonaisharkinnassa huomioon.