Hyppää sisältöön

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeet

Diaarinumero: OKV/21/20/2018
Antopäivä: 15.5.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta. Oikeuskansleri oli tehnyt vuonna 2017 oikeusministeriölle aloitteen lain muuttamiseksi, koska laillisuusvalvonnassa oli havaittu laissa useita puutteita.

Oikeuskansleri katsoi, että oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tulisi voida pyytää selvitystä hakijan perehtyneisyydestä. Oikeuskanslerin mukaan on oikeusturvasyistä välttämätöntä, että oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla olisi nykyistä enemmän harkintavaltaa luvan myöntämisessä, jotta vakavat puutteet hakijan ammattitaidossa voitaisiin ottaa lupaharkinnassa huomioon. Tämä edistäisi lupajärjestelmän tavoitetta oikeudenkäyntiasiamiesten työn laatutason nostamisesta, eikä se juurikaan vaikeuttaisi alalle pääsyä. Luvanhakijan rehellisyyttä koskevan vaatimuksen osalta oikeuskansleri katsoi, että erityistapauksissa lupaharkinnassa voitaisiin ottaa huomioon, jos luvanhakijan rikoksesta on rikosprosessin pitkän keston vuoksi kulunut poikkeuksellisen pitkä aika. Sen sijaan esitystä yläikärajasta oikeuskansleri piti yhdenvertaisuusnäkökohtien vuoksi ongelmallisena.

Lupalakimiesten kaiken ammatillisen toiminnan tulisi oikeuskanslerin näkemyksen mukaan tulla valvonnan piiriin. Valvonnan ulottuvuutta olisi lainsäädännössä selkeytettävä. Se, miltä osin lupalakimiesten menettely on valvonnan piirissä ja miten selkeästi siitä on säädetty, on olennainen kysymys asiakkaiden ja lupalakimiestenkin oikeusturvan kannalta. Nykyisin lupalakimiehet ovat valvonnan piirissä oikeudenkäyntiasioiden osalta, kun taas muu oikeudellinen neuvonanto ja esimerkiksi testamenttien ja erilaisten sopimusten laatiminen jäävät valvonnan ulkopuolelle. Oikeuskansleri katsoi, että myös lupalakimiesten palkkioita koskevia erimielisyyksiä tulisi voida käsitellä valvontalautakunnassa samoin kuin asianajajien osalta. Jatkossa tulisi valvoa tehokkaasti sitä, että lupalakimiehellä on vastuuvakuutus. Oikeuskansleri piti perusteltuna sitä, että kaikkiin oikeudellisia palveluita kuluttajille tarjoaviin toimistoihin tulee voida tehdä tarkastuksia toiminnan valvomiseksi.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat puoltavat oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ehdotusta, jonka mukaan lupalakimiehiä koskevien kurinpitoasioiden käsittelystä sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa että valvontalautakunnassa tulisi päällekkäisyyden vuoksi luopua. Käsittely pelkästään valvontalautakunnassa nopeuttaisi prosessia selvästi, ja valvontalautakunnalla on myös käsittelyyn tarvittava asiantuntemus. Koska valvontalautakunta ei ole viranomainen, olisi kaksinkertaisen lautakuntakäsittelyn poistamiseen liittyviä perustuslaillisia näkökohtia kuitenkin arvioitava erityisesti merkittävän julkisen vallan käytön ja perustuslain 124 §:n kannalta. Yhdistymisvapauden kannalta olisi arvioitava sitä, voidaanko asianajajayhdistykseen kuulumattomien lupalakimiesten luvan menettämisestä päättää asianajajayhdistyksen yhteydessä toimivassa valvontalautakunnassa.

Oikeuskanslerin muutoksenhakuoikeutta on tarpeen laajentaa hovioikeuden ratkaisuihin luvan myöntämisestä. Sen sijaan oikeuskanslerin muutoksenhakuoikeuden laajentamiselle oikeudenkäyntiavustajalautakunnan kaikkiin myönteisiin lupapäätöksiin ei näyttäisi olevan laillisuusvalvonnan näkökulmasta tarvetta. Tosiasiallista merkitystä oikeusturvan kannalta muutoksenhakuoikeudella voisi olla lähinnä niiden oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisemien asioiden osalta, joissa lautakunnan arvioitavana on ollut selvityksiä hakijan sopivuudesta oikeudenkäyntiavustajan tehtävään, mikäli esimerkiksi hakijan ammattitaitoa voidaan tulevaisuudessa lupaharkinnan yhteydessä arvioida.