Hyppää sisältöön

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely kuulemisessa

Diaarinumero: OKV/159/10/2022
Antopäivä: 29.9.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelun tehnyt yhtiö arvosteli liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä yhtiön jättämisestä pois valtioneuvoston kirjelmää (U-kirjelmä) koskevan kommentointikierroksen jakelusta. U-kirjelmä koski Euroopan komission antamaa ehdotusta uudeksi asetukseksi unionin Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (TEN-T-asetus) ja siinä esitettiin valtioneuvoston kanta ehdotukseen. 

Julkisesti ei ollut tietoa siitä, että U-kirjelmää oli mahdollista kommentoida, mutta tietoa oli jaettu laajasti sidosryhmille. Oikeuskanslerin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan. Kuuleminen parantaa luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon ja edistää kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteutumista. Avoimuus ja avoin ja kattava tiedottaminen valmistelussa olevista asioista ovat keskeisiä, jotta sidosryhmien kuuleminen voisi aidosti toteutua. 

Kantelun tehnyt yhtiö oli saanut tiedon kommentointimahdollisuudesta etujärjestöltä. Kommentointiaikaa oli ollut vähän jäljellä ja yhtiölle oli ollut epäselvää, ottaako ministeriö huomioon asetetun määräajan jälkeen toimitettuja kommentteja. Huolellista valmistelua olisi ollut sisällyttää ministeriöön yhteydessä ollut yhtiö U-kirjelmäluonnosta koskevan kommentointipyynnön jakeluun. Ministeriön selvityksen mukaan asetetun määräajan jälkeen saapunut yhtiön lausunto on sisällytetty valmisteluaineistoon ja ministeriön kansliapäällikkö on vastannut yhtiön kirjeeseen. 

Oikeuskansleri pyysi ministeriötä saattamaan kuulemisen avoimuudesta ja tasapuolisuudesta ja valmistelun huolellisuudesta esittämänsä näkemykset asianomaisten virkamiesten tietoon.