Hyppää sisältöön

Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

Diaarinumero: OKV/41/20/2016
Antopäivä: 3.11.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta sekä maakuntauudistusta koskevasta esitysluonnoksesta (sote- ja maakuntauudistus). Esitysluonnoksessa ehdotetaan maakuntahallinnon perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtämistä kunnilta maakuntien vastuulle.

Uudistuksessa sote-palvelujen järjestäminen ja tuottaminen on tarkoitus erottaa toisistaan siten, että järjestämisvastuu olisi maakunnalla ja palvelut tuottaisi maakunnan palvelulaitos. Tämä voi olla ongelmallista kansanvaltaisuuden toteutumisen kannalta. Maakunnan organisaatio voi lisäksi muodostua hyvin monitasoiseksi, sillä siihen kuuluisivat myös maakunnan ja sen palvelulaitoksen tytäryhteisöt sekä niiden määräysvallassa olevat yhteisöt. Oikeuskansleri katsoo, että kansanvaltaisuuden toteutumista tulee arvioida maakunnan koko organisaation näkökulmasta.

Esitysluonnoksen mukaan maakunta voisi tuottaa sote-palvelunsa itse, omistamansa yhteisön kautta tai yhdessä muiden maakuntien kanssa, tai se voisi tehdä sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Sote-palvelut luetaan yleensä julkisiksi hallintotehtäviksi, joita voidaan antaa hallinnon ulkopuolisille tahoille vain perustuslaissa säädetyin edellytyksin. Luonnoksessa ei ole tietoja hallinnon ulkopuolelle siirrettävistä tehtävistä, eikä siirron perustuslainmukaisuutta ole vielä arvioitu. Oikeuskanslerin mukaan perustuslainmukaisuus tulisi kuitenkin arvioida jo sote- ja maakuntauudistusta koskevassa hallituksen esityksessä.

Asiakkaan valinnanvapaudesta yksityisten ja julkisten sote-palvelujen välillä on valmistella erillinen hallituksen esitys. Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö vaikuttaa olennaisesti eräisiin sote- ja maakuntauudistuksen keskeisiin periaatteisiin. Oikeuskansleri pitääkin välttämättömänä, että uudistuksesta annetaan riittävä kokonaiskuva silloin, kun valinnanvapauslainsäädännöstä pyydetään lausuntoja ja kun eduskunta aloittaa uudistuksen käsittelyn.