Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/12/20/2014
Antopäivä: 26.3.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan ehdotukset yhden tuomarin kokoonpanosta, yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanosta, täysistunnon kokoonpanon keventämisestä ja muodollisista istunnoista luopumisesta yksimielisissä asioissa voivat muutosesityksen tavoitteiden mukaisesti yksinkertaistaa ja nopeuttaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa vaarantamatta kuitenkaan muutoksenhakijan oikeusturvaa. 

Lausunnon mukaan siirtyminen avoimeen hakuun lääkärijäsenten ja vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettelyssä sekä nimittämismenettelyyn liitettävä tuomareiden nimittämismenettelyä vastaava sidonnaisuuksien ilmoittaminen ovat selkeitä parannuksia ja lisäävät vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta. Samanlaisen sidonnaisuusselvityksen vaatiminen myös muilta sivutoimisilta jäseniltä ja heidän varajäseniltään on välttämätöntä ja niin ikään lisää vakuutusoikeuden toiminnan läpinäkyvyyttä.

Vakuutusoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a §, jossa säädetään vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreistä, joilta vakuutusoikeus voi tarvittaessa pyytää asiantuntijalääkärilausunnon.  Pykälän perusteluissa on esitetty esimerkkejä tilanteista, joissa lausuntoa voitaisiin tarvita. Olisi vielä harkittava, olisiko säännöksen informatiivisuuden ja ohjausvaikutuksen kannalta syytä mainita vaikka esimerkinomaisesti näitä tilanteita itse säännöksessä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vakuutuslääketieteellistä osaamista pätevyysvaatimuksena eri muutoksenhakuelimissä koskevaa sääntelyä tulisi kokonaisuudessaan selkeyttää ja harkita, pitäisikö vakuutusoikeuden lääkärijäsenen ja asiantuntijalääkärin pätevyysvaatimuksiin lisätä myös perehtyneisyys vakuutuslääketieteeseen.

Apulaisoikeuskansleri piti valitettavana, että luonnoksen mukaan muiden sivutoimisten jäsenten nimittämismenettelyssä ei olla siirtymässä avoimeen hakumenettelyyn.  Avoin hakumenettely turvaisi paremmin tuomioistuimen riippumattomuutta ja asiantuntemusta. Etujärjestöjen ehdokkailla on luonnollisesti tehtävän vaatimaa asiantuntemusta, mutta tällaista asiantuntemusta saattaa olla löydettävissä muualtakin. Avoimella hakumenettelyllä olisi mahdollista siten päätyä vakuutusoikeuden työn kannalta parhaisiin asiantuntijoihin.

Luonnoksessa ei esitetä työoloja, yritystoimintaa ja sotilasvamma-asioista tuntevien sivutoimisten jäsenten ratkaisukokoonpanoihin osallistumisen vähentämisestä. Lausunnon mukaan viisijäsenisten ratkaisukokoonpanojen keventäminen kolmijäseniksi tarkkaan määritellyissä asioissa saattaisi nopeuttaa asioiden käsittelyä kuitenkaan vaarantamatta valittajan oikeusturvaa. Asiantuntijaedustuksen edellyttäminen laajasti eri etuusryhmissä riippumatta asian oikeudellisesta luonteesta viittaa ikävästi näiden asioiden intressiluonteisuuteen, joka on lainkäytölle vieras piirre.