Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esitykseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä

Diaarinumero: OKV/1730/21/2022
Antopäivä: 4.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Lain tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen yhteinen tietojärjestelmä rakennetun ympäristön tiedolle. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietojärjestelmään tallennettaisiin ja julkaistaisiin rakentamisen ja alueidenkäytön tietoja. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella lakiin lisättäisiin kaavojen ja tonttijaon digitalisaatiosta johtuvat muutokset.

Oikeuskanslerin huomiot koskivat esityksen vaikutuksia, suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestykseen sekä yksittäisiin uuden lain säännöksiin.

Oikeuskansleri katsoi, että esityksessä kuvataan uudistuksen positiivisia vaikutuksia ja hyötyjä suhteellisesti kattavammin kuin laajan tietojärjestelmäuudistuksen tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja riskipotentiaalia. Riskit ja laajan tietojärjestelmäratkaisun toteutuksen vaikeudet ja riskit eivät tulleet riittävästi esille muun muassa hyvän hallinnon toteutumisen näkökulmasta. 

Hän kiinnitti huomiota henkilötietojen käsittelyn oikeusperustan ja sitä koskevan kansallisen liikkumavaran tarkkaan ja täsmälliseen selvittämiseen Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 valossa. Oikeusperuste olisi aiheellista nimenomaisesti nimetä ja käsitellä myös hallituksen esityksen jaksossa Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys. Sen lisäksi, että yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on hallituksen esityksessä todettu, esityksestä tulisi selkeämmin ja eritellymmin ilmetä myös oikeusperuste mahdollisille tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa säädettyihin ryhmiin kuuluvien tietojen, sellaisten arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi katsottavien tietojen (joita ei ole määritelty 9 artiklassa) ja salassa pidettävien tietojen käsittelyyn. Olennaista olisi, että tuotaisiin esiin ja pykälätasolla tarkkarajaisesti ja täsmällisesti säädettäisiin siitä, mitä asiakirjoja ja mitä tietoja on tarkoitus järjestelmän tallentaa.

Hallituksen esityksessä jaksossa Kansallisen liikkumavaran käyttö on todettu, että tarve rakennetun ympäristön tietojärjestelmän perustamiselle kuvataan hallituksen esityksen kohdassa Tavoitteet. Jaksossa todetaan, että tavoitteiden arvioidaan muodostavan hyväksyttävän syyn niille rajoituksille, joita ehdotettava sääntely on omiaan aiheuttamaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksille, ja että rajoitusten oikeasuhtaisuudesta ja rajoituksiin liittyvästä oikeusturvasta huolehditaan pääasiassa yleislainsäädäntöön sisältyvin säännöksin henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen käsittelystä. Oikeuskanslerin mielestä tavoitteissa ei kuitenkaan käsitellä perusoikeuden rajoittamista tai suhteellisuusvaatimuksen mukaisuutta koskevia asioita ja jaksossa Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys näitä tulisi käsitellä.

Oikeuskansleri pyysi hallituksen esityksen jatkovalmistelussa selventämään, täsmentämään ja tarkentamaan yksittäisten uuden lain säännösten suhdetta tiedonhallintalakiin, julkisuuslakiin ja yleiseen tietosuoja-asetukseen. Uudessa laissa muun muassa säädetään rajoituksesta yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeuteen henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen. Hän pyysi selventämään jatkovalmistelussa, mihin tietosuoja-asetuksen kohtaan rajoitus laissa perustuu ja miten rajoitus on välttämätön ja oikeasuhtainen toimenpide.