Hyppää sisältöön

Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen

Diaarinumero: OKV/193/1/2012
Antopäivä: 3.10.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelun mukaan Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa ei noudatettu lastensuojelulaissa säädettyjä määräaikoja. Apulaisoikeuskanslerin aluehallintovirastolta pyytämien selvitysten mukaan vuoden 2011 lopussa lastensuojeluilmoituksista 81,3 prosenttia oli käsitelty seitsemässä arkipäivässä ja lastensuojelutarpeen selvityksistä 74,4 prosenttia oli tehty kolmen kuukauden määräajassa. Helsingin kaupungin selvityksessä todetaan, että parempaan tulokseen pyritään muun muassa johtamistapaa parantamalla. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan johtamistavan muutos ei ole riittävä toimenpide. Määräaikojen ylittymistä on selitetty myös henkilöstön vaihtumisella. Aluehallintovirasto katsoo, että yhtenä todennäköisenä syynä henkilökunnan vaihtuvuuteen on liian suureksi koettu työmäärä sosiaalityöntekijää kohden. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus on valtakunnallinen ongelma ja tähän koulutustarpeeseen tulisi pikaisesti reagoida.

Aluehallintovirasto oli 26.4.2012 antamallaan määräyksellä velvoittanut Helsingin sosiaalilautakunnan ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin lastensuojelulain asettamien määräaikojen saattamiseksi lain mukaisiksi 31.10.2012 mennessä. Selvitys siitä, että määräajat toteutuvat 31.10.2012 lain mukaisesti, oli annettava aluehallintovirastolle 15.11.2012 mennessä. Mikäli Helsingin sosiaalivirastossa ei edelleenkään noudatettaisi lastensuojelulain asettamia määräaikoja, ryhtyisi aluehallintovirasto sosiaalihuoltolain 56 §:n mukaiseen uhkasakkomenettelyyn.

Apulaisoikeuskansleri totesi selvitysten perusteella, että Helsingin kaupunki ei ole noudattanut lastensuojelulain 26 §:ssä ja 27 §:ssä säädettyjä ehdottomia määräaikoja. Puutteet ovat merkittäviä ja suojelun tarpeessa olevien lasten perusoikeuksia vakavasti vaarantavia. Koska Helsingin kaupungin sosiaaliviraston menettely oli käsiteltävänä aluehallintovirastossa, asia ei johtanut tuossa vaiheessa apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin, vaikka hän piti kaupungin laiminlyöntiä vakavana. Apulaisoikeuskansleri pyysi aluehallintovirastoa toimittamaan 26.4.2012 antamassaan määräyksessä Helsingin kaupungilta 15.11.2012 mennessä pyytämänsä selvityksen ja ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa.