Hyppää sisältöön

Lapsenhuoltolain uudistaminen

Diaarinumero: OKV/60/20/2017
Antopäivä: 30.11.2017
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esityksestä lapsenhuoltolain uudistamiseksi ja totesi lain ajanmukaistamisen olevan tarpeen.

Lailla on tarkoitus parantaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Oikeuskansleri piti asianmukaisena sitä, että lapsen mielipiteen selvittämisestä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmällä ja laajemmalla säännöksellä. Lasta voitaisiin kuulla henkilökohtaisesti sekä sosiaaliviranomaisen selvityksen yhteydessä että tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa lasta voitaisiin kuulla myös siten, että hänen lisäkseen läsnä olisi vain yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen. Oikeuskansleri totesi, että säännös mahdollistaa lapsen edun huomioon ottamisen kuulemisessa.

Lailla pyritään myös oikeudenkäyntien nopeuttamiseen ja tarpeettomien uusintakäsittelyjen karsimiseen. Oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa ilmenee usein tyytymättömyyttä sosiaalilautakunnalta pyydettävien selvitysten viipymiseen, mikä kasvattaa oikeudenkäyntien kestoa. Oikeuskansleri kannatti ehdotusta, että tuomioistuimen olisi asetettava määräaika selvityksen laatimiselle ja että sen olisi yksilöitävä, mistä kysymyksistä selvitystä erityisesti tarvitaan. Oikeuskanslerin mukaan sosiaaliviranomaisilla tulee lisäksi olla riittävät resurssit selvitysten laatimiseen viivytyksettä.

Toistuvien huoltoriitojen ehkäisemiseksi esityksessä korotettaisiin kynnystä muuttaa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä. Ehdotuksen mukaan tuomioistuimen tulisi hylätä sopimuksen tai päätöksen muuttamista koskeva hakemus jo kirjallisessa menettelyssä, jos on selvää, ettei hakemus ylitä muutoskynnystä. Oikeuskanslerin mukaan toistuvat huoltoriidat ovat haitallisia lapselle ja rasittavat tuomioistuinjärjestelmää, joten niiden vähentämiseen tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Oikeudenkäyntejä vähentäisi myös oikeuskanslerin kannattama ehdotus, että sakon uhka tapaamisoikeuden turvaamiseksi olisi mahdollista määrätä jo tapaamisoikeudesta päätettäessä.

Oikeuskansleri kannatti lisäksi ehdotusta, että lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat voitaisiin ratkaista entistä laajemmin sosiaalilautakunnan vahvistamilla sopimuksilla tuomioistuinpäätösten sijaan. Hän arvioi, että muutoksen myötä asioiden käsittely saattaa nopeutua ja tulla joustavammaksi. Hän totesi kuitenkin, että tämä edellyttää lastenvalvojien kouluttamista ja riittäviä resursseja, jotta asianmukaiset palvelut voidaan turvata viivytyksettä.

Lastenvalvojien koulutus ja riittävät resurssit ovat oikeuskanslerin mukaan tärkeitä myös siksi, että lailla mahdollistettaisiin uusia sopimustyyppejä, kuten vuoroasuminen ja tapaamisoikeus lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. Oikeuskansleri totesi, että säännös lapsen oikeudesta tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa saattaa lisätä oikeudenkäyntejä, jotka ovat lapselle kuormittavia. Vuoroasumiseen liittyen oikeuskansleri piti tärkeänä ehdotusta, että etuuksia ja oikeuksia koskevan erityislainsäädännön muutostarpeet kartoitetaan. Muuten esimerkiksi terveydenhuollon ja koululaiskuljetusten suhteen voi ilmetä ongelmia.