Hyppää sisältöön

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa

Diaarinumero: OKV/1795/21/2022
Antopäivä: 5.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja siihen liittyvistä laeista.

Oikeuskansleri totesi pitävänsä uudistusta kannatettavana. Nykyisin Puolustusvoimien rikosten ennalta estämisen ja paljastamisen aineellinen sisältö on toteutettu osin viittaussäännöksellä poliisilaissa säädettyyn. Ehdotus selkeyttää lainsäädäntöä ja tekee siitä tarkkarajaisempaa sekä täsmällisempää.  

Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisen osalta oikeuskansleri toi esille, että perustuslakivaliokunta on aiemmin poliisilain osalta pitänyt laitteen ominaisuuksiin liittyvää rajoitusta edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lakiehdotus ei toistaiseksi sisältänyt tällaista rajoitusta.

Säätämisjärjestyksen osalta oikeuskansleri toi esille, että perustuslakivaliokunnan käsittelyn tarpeellisuutta arvioitaessa on tarpeen nostaa esille ne perustuslain tulkintakysymykset, joihin perustuslakivaliokunnan kannanotto olisi aikaisempi tulkintakäytäntö huomioon ottaen tarpeellista. Esityksen suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa olisi myös tarkasteltava virkavastuukysymyksiä, Puolustusvoimien rikostorjunnan valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta sekä järjestelyitä rikostutkinnan objektiivisuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi perustuslain ja myös kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja niiden valvontakäytännön valossa. Oikeuskansleri totesi kokonaisuutena arvioiden perustelluksi, että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto johtuen muun muassa puolustusvoimien tehtävien laajentamisesta.