Hyppää sisältöön

Kysymys ministerin järjestämästä edustustilaisuudesta

Diaarinumero: OKV/193/1/2011
Antopäivä: 13.4.2011
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Kantelukirjoituksen ja sen liitteenä olleen sanomalehtiartikkelin pohjalta käynnistetyn selvityksen perusteella ilmeni, että puolustusministeri Jyri Häkämies oli järjestänyt illanvieton vaalirahoitukseen osallistuneen Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistyksen avainhenkilöille vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen. Tilaisuus järjestettiin 14.8.2007 Santahaminassa puolustusministeriön edustusmajassa ministeriön laskuun. Häkämiehen isännöimään tilaisuuteen sisältyi opastettua ammuntaa, saunomista ja ruokailu. Ruokailusta aiheutui 300 euron menot. Käytetyillä patruunoilla ilmoitettiin olleen laskennallinen arvo. Muita kustannuksia ei ilmoitettu.

Ratkaisussaan oikeuskansleri totesi, että valtion varojen käytöstä vierailutilaisuuden järjestämiseen ei ole lain tasoisia säännöksiä. Vieraanvaraisuuden osoittamisesta sisältyy tarkempia määräyksiä lähinnä valtioneuvoston päätökseen talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä (VM:n yleiskirje TM 9509 – 12.4.1995), sen 6.5 kohtaan ja puolustusministeriön tiliviraston kyseisenä aikana voimassa olleen taloussäännön (PM:n määräyskokoelman määräys – 15.12.2005 – dnro 1305/2710/2005) edustusmenoja ja henkilötilaisuuksista aiheutuneita menoja koskevan 49 §:ään.

Vaikka mainitut määräykset ovat väljiä eikä niistä saa suoraa vastasta siihen, millaisia edustustilaisuuksia on luvallista ja mahdollista järjestää, niin oikeuskanslerin mielestä määräysten sanamuodosta kuitenkin ilmenee, että käytettäessä ministeriön ja sen alaisen hallinnon voimavaroja sidosryhmäyhteistyöhön on huomiota kiinnitettävä käyttötarkoitukseen eli siihen, palveleeko se hallinnonalan toiminnan tavoitteita. Muunlaisiin päämääriin tähtäävä sidosryhmäyhteistyö olisi hyväksyttävän käyttötarkoituksen vastaista.

Oikeuskansleri totesi edelleen, ettei hänellä ole laillisuusvalvonnallisin keinoin mahdollisuuksia hankittua selvitystä enemmälti ja siinä esiintuotua tarkemmin selvittää tilaisuuden tarkoitusta. Kysymyksen ollessa siitä, missä määrin tilaisuus oli puolustusministeriön käsityksen mukaan ollut sen taloussäännössä ilmaistujen tavoitteiden mukaista, oikeuskansleri viittasi ministeriön kansliapäällikön allekirjoittamaan lausuntoon, jossa ilmoitettiin seuraavaa:

”Santahaminassa 14.8.2007 järjestetty tilaisuus, jonka yhteydessä on esitelty ja käsitelty myös puolustusmateriaalia, on tukenut hallinnonalan toiminnalle asetettuja tavoitteita. Edustuksessa on pitäydytty tavanomaiseen vieraanvaraisuuteen, menettely on puolustusministeriön taloussäännön mukaista eikä poikkea hallinnonalalla noudatetusta käytännöstä.”

Oikeuskansleri katsoi, ettei hänellä ollut perusteita asettaa kyseenalaiseksi tätä kansliapäällikön arvioita. Ottaen huomioon opastetun pistooliammunnan järjestämistä koskevan selvityksen ei ammunnan käytännön järjestelyjen osalta ollut ilmennyt asiaa koskevien määräysten kannalta arvostelulle alttiita seikkoja.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella oikeuskansleri päätyi siihen, ettei voida osoittaa, että joku hänen valvontavaltaansa kuuluva henkilö tai viranomainen olisi asiassa syyllistynyt lainvastaiseen menettelyyn ja että asia ei näin ollen anna aihetta hänen toimenpiteisiinsä.