Hyppää sisältöön

Kunnan verkkotiedottamisessa tulee huolehtia yksityisyyden suojasta

Diaarinumero: OKV/727/1/2016
Antopäivä: 18.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnanhallituksen huomiota velvollisuuteen tiedottaa päätöksistä mutta samalla turvata yksittäisen viranhaltijan yksityisyyden suoja.

Kunnan verkkosivuilla oli julkaistu kunnanhallituksen esityslistoja, pöytäkirjoja ja niiden liitteitä, joista kävi ilmi YT-neuvottelujen seurauksena irtisanotun kunnan työntekijän nimi ja virka-asema sekä varsin yksityiskohtaisia tietoja tämän viranhoitoon ja irtisanomiseen liittyvistä seikoista. Kunta perusteli avointa verkkotiedottamistaan YT-neuvottelujen ja niiden perusteella tehtävien päätösten merkittävyydellä palvelujen järjestämisen kannalta ja katsoi käyttäneensä sille kuuluvaa harkintavaltaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kunnan tulee tiedottaa yleisöä kiinnostavasta ja tärkeästä asiasta riittävästi, tehokkaasti ja avoimesti, mutta sen tulee samalla turvata yksittäisen viranhaltijan yksityisyyden suoja. Vaikka kunnalla on tiedotusasioissa harkintavaltaa, sen olisi perusteltua painottaa punnintatilanteessa yksityisyyden suojaa. Tässä tapauksessa tehokas tiedottaminen ei olisi edellyttänyt irtisanottavan henkilön nimen ja asian liiteasiakirjojen julkaisemista. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi myös, että henkilötietoja sisältävät asiakirjat tulisi poistaa verkosta tehokkaan tiedottamisen edellyttämän ajan kuluttua. Tällainen aika ei voi yleensä olla ainakaan yli vuoden mittainen.

Kantelussa oli lisäksi tuotu esiin, että kunnanhallituksen toisen kokouksen pöytäkirjan asiakohtaa, jossa oli päätetty kunnan erään johtajan osa-aikaeläkkeestä, ei ollut julkaistu verkossa edes otsikkotasolla ja anonyymisti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että verkossa julkaistavassa esityslistassa tai pöytäkirjassa tulee kuvata asiasisältöä siten, että yleisöllä on mahdollisuus otsikon perusteella pyytää asiasta lisätietoa. Riittävänä menettelynä ei voida pitää sitä, että otsikossa todetaan asian olevan "salainen" tai että otsikossa mainitaan yksinomaan salassapidon perusteena oleva lainkohta. Tässä tapauksessa verkkosivuilla julkaistusta pöytäkirjasta puuttui kyseinen asiakohta kokonaan.