Hyppää sisältöön

Konkurssilain tarkistamista koskeva mietintö

Diaarinumero: OKV/26/20/2018
Antopäivä: 15.5.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon konkurssilain tarkistamista koskevasta mietinnöstä. Mietinnön mukaan konkurssilain tarkistamisen tavoitteena on konkurssimenettelyn yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen. Mietinnössä ehdotetaan muun muassa, että lakiin lisättäisiin säännöksiä julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (Kosti) säädettäisiin konkurssipesän hallinnon valvonnasta annetussa laissa. Mietinnössä ehdotetaan myös muita yksittäisiä muutoksia konkurssiin liittyvään lainsäädäntöön muun muassa käytännössä esiintyneiden epäselvyyksien poistamiseksi. Oikeuskanslerilla ei ollut mainittuihin suunnitelmiin lähtökohtaisesti huomauttamista.

Työryhmä oli säätämisjärjestyskysymystä varsin laajasti pohtiessaan erityisesti ottanut huomioon, että asianhallintajärjestelmä Kostiin voi sisältyä henkilötietoja. Työryhmä oli kuitenkin muun muassa perustuslakivaliokunnan käytäntöön viitaten katsonut, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Oikeuskansleri piti työryhmän esittämiä perusteluja asianmukaisina mutta totesi, että säätämisjärjestysperusteluja olisi tarpeen vielä päivittää. Esityksessä konkurssilain muuttamisesta tulisi mainita ja toteuttaa perustuslakivaliokunnan esittämät tarkennetut linjaukset henkilötietojen sääntelystä ja perustuslain 10 §:n soveltamisessa huomioon otettavista asioista (perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/2018 vp hallituksen esityksestä tietosuojalaiksi).