Hyppää sisältöön

Kelan menettely toimeentulotukiasian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2254/10/2020
Antopäivä: 29.9.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain asian asianmukaista käsittelyä ja palvelun asianmukaisuutta sekä toimeentulotukilain ja hallintolain kuulemista koskevien säännösten noudattamiseen. Apulaisoikeuskansleri saattoi lisäksi Kelan tietoon käsityksensä Kelan antamasta neuvonnasta ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi työkyvyttömyyden aikana.

Pyytäessään kantelijaa toimittamaan saman toimeentulotukihakemuksen kolme eri kertaa Kela oli laiminlyönyt asian huolellisen ja asianmukaisen käsittelyn velvoitteet.

Kantelijalle oli myönnetty perustoimeentulotukea, jota oli kuitenkin muutettu siten, että jo myönnetty toimeentulotuki oli peruttu. Kela oli tavoitellut puhelimitse kantelijaa kertoakseen asiasta, mutta kantelija ei ollut vastannut puheluun. Kantelija oli saanut tiedon asiasta hieman myöhemmin postitse ilman, että kantelijaa olisi tätä ennen kuultu. Kantelijalle oli yritetty soittaa Kelasta vain kerran eikä hänen puhelimeensa tai asiointipalveluun ollut jätetty viestiä asiasta.

Asiassa oli ollut kysymys takautuvasti maksetun työmarkkinatuen aiheuttamasta toimeentulotukilaskelmien tarkistamisesta, joka oli vaikuttanut keskeisesti kantelijan oikeuksiin ja toimeentuloon. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Kela oli laiminlyönyt kuulla kantelijaa toimeentulolaissa ja hallintolaissa edellytetyllä tavalla. Kyse ei myöskään ollut hallintolaissa säädetystä sellaisesta poikkeustilanteesta, jossa asia voitaisiin ratkaista asianosaista kuulematta. Asianmukainen ja riittävä kuuleminen olisi edellyttänyt vähintään, että kantelijalle olisi yhden soittoyrityksen lisäksi jätetty puhelimeen tai sähköiseen asiointipalveluun viesti sekä varattu tilaisuus esittää näkemyksensä asiasta.

Kantelijan mukaan Kela oli toistuvasti kehottanut häntä ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, vaikka hän oli ollut lääkärin toteaman sairauden vuoksi todistettavasti esteellinen vastaanottamaan työtä ja näin ollen myös työkyvytön. Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukea hakeva 17–64-vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työttömänä työnhakijana työvoimatoimistoon, ellei hän ole laitoshoidon tai lääkärin toteaman sairauden vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kela ei olisi tällaisessa tilanteessa voinut toimeentulotuen saamisen edellytyksenä vaatia ja kehottaa kantelijaa hakeutumaan TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.