Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely tuettua asumista koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/1711/10/2020
Antopäivä: 25.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota päätöksen antamiseen hallintolain ja sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla.

Kantelija arvosteli kaupungin sosiaalitoimen menettelyä tuettua asumista koskevassa asiassa. Kantelijan mukaan hänelle ei ollut tehty tuetusta asumisesta kielteistä päätöstä, johon olisi voinut hakea muutosta.

Kaupungin mukaan kantelijalle ei ollut myönnetty tuettua asumista koskevaa palvelua eikä siitä ollut tehty muutoksenhakukelpoista päätöstä, koska kantelijalle oli myönnetty sosiaaliohjausta koskeva palvelu, joka on tuettua asumista vastaava palvelu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslain takaama oikeusturva tarkoittaa, että toimivaltainen viranomainen on velvollinen oma-aloitteisesti antamaan päätöksen käsiteltävänään olevaan asiaan. Sosiaalihuollon palveluja käyttävät asiakkaat ovat yleensä heikommassa asemassa, jolloin viranomaisen velvollisuudet ja niiden oma-aloitteinen käyttö korostuvat. Hallintolaista tai sen esitöistä ei saa tukea tulkinnalle, jonka mukaan hallinnon asiakkaan tulisi erikseen pyytää asiaansa valituskelpoista päätöstä.

Kaupunki oli ollut tietoinen kantelijan kriisiytyneestä tilanteesta ja tarjonnutkin kantelijalle laaja-alaisesti erilaisia sosiaalihuollon palveluita. Tuetun asumisen palveluiden epäämistä koskevalla ratkaisulla oli ollut kantelijan sosiaalihuollon palveluita koskevassa hallintoasiassa asian käsittelyn päättävä vaikutus ja sen seurauksena kaupungille oli syntynyt sosiaalihuoltolaissa ja hallintolaissa säädetty velvollisuus tehdä sitä koskeva päätös. Se, että kantelijalle oli myönnetty tuetun asumisen sijasta sosiaaliohjaajan palvelu, ei ollut muuttanut asiaa. Ottaen erityisesti huomioon sen, että kantelijan elämänhallinta oli edellyttänyt laaja-alaisesti erilaisia sosiaalihuollon tukipalveluja, kantelijalle olisi tullut antaa päätös tuetusta asumisesta, jotta hän olisi voinut halutessaan hakea sitä koskevaan asiaansa muutosta siten kuin siitä sosiaalihuoltolaissa tarkemmin säädetään.

Apulaisoikeuskansleri pyysi kaupunkia aikanaan toimittamaan hänelle tiedon päätöksentekokäytäntönsä muuttamisesta siltä osin kuin kyse oli oma-aloitteisesti asiakkaalle annettavasta palvelun myöntämättä jättämistä koskevasta päätöksestä.