Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/37/10/2020 OKV/1182/10/2020 OKV/1229/10/2020 OKV/1242/10/2020 OKV/1252/10/2020 OKV/1262/10/2020
Antopäivä: 31.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöihin vastaamisessa ja viranomaisen velvollisuuteen vastata toimivaltaansa kuuluviin, riittävästi yksilöityihin ja asiallisiin tiedusteluihin ilman aiheetonta viivytystä asian edellyttämällä tavalla.

Kantelija oli arvostellut kaupungin menettelyä tiedusteluihinsa ja asiakirjapyyntöihinsä vastaamisessa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kaupunki ei kaikin osin ollut menetellyt niiden käsittelyssä lainmukaisesti. Kantelijalta ei ollut asiakirjan toimittamisesta kieltäydyttäessä tiedusteltu, halusiko hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, jolloin pyyntöön mahdollisesti edelleen kieltäydyttäessä hänellä olisi ollut mahdollisuus saada asiaan valituskelpoinen ratkaisu. Kantelijan toista asiakirjapyyntöä ja tiedustelua ei ollut käsitelty laissa edellytetyllä joutuisuudella, kun vastaamiseen oli kulunut kolme kuukautta. Yhteen asiakirjapyyntöön ei ollut vastattu lainkaan.

Kantelijan kaupungille lähettämien viestien suuri määrä ja samaa asiaa koskevien tiedustelujen lähettäminen eri virkamiehille oli ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusta ja epätietoisuutta niihin vastaamisessa. Se ei kuitenkaan oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla selittänyt todettuja viivästyksiä ja laiminlyöntejä.