Hyppää sisältöön

Käsittelyaika ja menettely tiedusteluun vastaamisessa Digi- ja väestötietovirastossa

Diaarinumero: OKV/2327/10/2021
Antopäivä: 27.1.2023
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Digi- ja väestötietoviraston huomiota asioiden viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten noudattamiseen.

Digi- ja väestötietovirasto ei ollut käsitellyt viivytyksettä kantelun tarkoittamaa lupahakemusta ilman pesänjakajaa tehtävälle perinnönjaolle. Hakemus oli ollut puoli vuotta työjonossa ja sen käsittely oli alkanut vasta sen jälkeen, kun sille oli nimetty käsittelijä. Asia oli käsitelty sen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija oli lähettämässään sähköpostiviestissä tiedustellut, mikä oli kohtuullinen käsittelyaika ja voitiinko asiaa kiirehtiä. Lupa-asian käsittelijä ei ollut vastannut tiedusteluun. Kantelija ei ollut asianosaisena vireillä olleessa lupa-asiassa, joten hallintolain 23 §:n 2 momentin säännös käsittelyaikaa koskeviin tiedusteluihin vastaamisesta ei tullut sovellettavaksi. Hallintolain 8 § velvoittaa kuitenkin vastaamaan myös muille kuin asianosaisille. Lupa-asian käsittelijä oli siten laiminlyönyt velvollisuutensa vastata kantelijan lähettämään tiedusteluun. 

Apulaisoikeuskansleri pyysi Digi- ja väestötietovirastoa saattamaan lupa-asian käsittelijän tietoon esittämänsä käsityksen hallintolain ja hyvän hallinnon vaatimuksista tiedusteluihin vastaamisessa.