Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin virheellinen menettely hakemusasiassa

Diaarinumero: OKV/31/31/2019
Antopäivä: 6.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomari oli toimittanut asianajajalle hakemusasiassa myöhemmin annettavaksi tarkoitettua päätöstä koskeneen ratkaisukonseptin. Käräjätuomari oli lisäksi vastuussa siitä, että asia oli pitkään ollut merkittynä käräjäoikeudessa ratkaistuksi, vaikka asian käsittely oli siellä edelleen jatkunut. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä käräjätuomarin virheellisestä menettelystä tämän tietoon.

Asiaa käsiteltiin oikeuskanslerinvirastossa hovioikeuden tekemän ilmoituksen perusteella. Hankitusta selvityksestä ilmeni, että asiassa puheenjohtajana toiminut käräjätuomari oli sähköpostin liitetiedostona toimittanut asiassa myöhemmin annettavaksi tarkoitettua päätöstä koskeneen ratkaisukonseptin asiaan osallisen asiamiehenä toimineelle asianajajalle. Ratkaisukonseptista oli ilmennyt annettavaksi tarkoitetun päätöksen sisältö. Huolimatta siitä, että käräjätuomari oli lähettänyt ratkaisukonseptin erehdyksessä ja konseptin mukaista päätöstä ei sittemmin ollut annettu, oli käräjätuomarin virheellinen menettely apulaisoikeuskanslerin mukaan vaarantanut luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Asiassa ilmeni lisäksi, että käräjätuomari oli merkinnyt tietojärjestelmässä hakemusasian ratkaistuksi, kun tarkoitus oli ollut antaa asiassa päätös tiettynä päivänä. Tätä ratkaisutietoa ei kuitenkaan ollut korjattu, kun päätöstä ei ollut annettukaan kyseisenä asianosaisille ennakkoon ilmoitettuna päivänä. Asia oli ollut merkittynä käräjäoikeudessa ratkaistuksi yli kuukauden ajan, vaikka asian käsittely oli siellä edelleen jatkunut. Apulaisoikeuskansleri katsoi käräjätuomarin olleen vastuussa tästä ratkaisutiedon virheellisyydestä, joka osaltaan näytti tapauksessa johtaneen siihen, että asiaan osallinen oli tehnyt käytännössä tarpeettoman jatkokäsittelylupahakemuksen ja valituksen sekä kantelun hovioikeudelle.