Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin epäilty virkarikos

Diaarinumero: OKV/31/31/2010
Antopäivä: 16.4.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin yleinen tuomioistuin
Toimenpide: syyte huomautus

Hovioikeus ilmoitti oikeuskanslerille muun ohella puutteista käräjätuomarin lainkäyttöratkaisujen perusteluissa sekä syyttäjänviraston käräjäoikeuden laamannille lähettämästä kirjeestä, jonka mukaan käräjätuomarin puheenjohdolla käsiteltyjä rikosasioita oli jouduttu käsittelemään uudestaan, kun käräjätuomari ei ollut antanut asioissa tuomioita.

Keskusrikospoliisi suoritti oikeuskanslerin pyynnöstä asiassa esitutkinnan. Esitutkinnan perusteella käräjätuomari ei useissa pääkäsittelyssä käsitellyissä asioissa ollut antanut tuomiota. Laiminlyöntien seurauksena kyseiset asiat oli pääsääntöisesti jouduttu käsittelemään uudestaan. Hän ei myöskään ollut allekirjoittanut tuomiota useissa sellaisissa rikosasioissa, joissa oli julistanut tuomion pääkäsittelyn päätyttyä. Lisäksi käräjätuomari ei oikeuskanslerin arvion mukaan ollut ryhtynyt lain edellyttämällä joutuisuudella toimenpiteisiin lähestymiskieltoasian käsittelemiseksi.

Oikeuskansleri totesi mainitunlaisten laiminlyöntien vaarantavan asianosaisen oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä sekä yleistä luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Oikeuskanslerin mukaan asiassa oli suoritetun esitutkinnan perusteella todennäköisiä syitä sen tueksi, että käräjätuomari oli menettelyllään syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi käräjätuomaria vastaan.

Käräjätuomari oli useissa ratkaisemissaan asioissa laiminlyönyt laissa säädettyä perustelemisvelvollisuuttaan. Hän ei muun ohella ollut lähestymiskieltoasiassa antamassaan tuomiossa ilmoittanut lähestymiskiellon määräämisen perusteena olleita seikkoja. Oi­keuskansleri antoi käräjätuomarille perustelemisvelvollisuuden laiminlyönneistä vastaisen varalle huomautuksen. Lisäksi hän saattoi käräjäoikeuden tietoon näkemyksensä, että syytteen hylkäävissä tuomioissa tulisi pyrkiä välttämään käräjäoikeuden syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista käyttämää ilmaisua syyksi luettu rikos.