Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin epäilty virkarikos

Diaarinumero: OKV/12/31/2011
Antopäivä: 17.6.2012
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: syyte

Hovioikeus oli käräjäoikeuteen tekemänsä tarkastuksen yhteydessä havainnut, että eräällä käräjätuomarilla oli ratkaisematta paljon vanhoja asioita, joista osa oli ollut vireillä poikkeuksellisen pitkään. Hovioikeuden oikeuskanslerille huhtikuussa 2011 toimittamasta aineistosta ilmeni myös, että eräiden kyseisen käräjätuomarin jo ratkaisemien asioiden käsittely oli kestänyt huomattavan pitkään ja että käräjätuomarilta oli vuonna 2010 siirretty toiselle tuomarille useita vanhoja asioita. Aineistosta ilmeni lisäksi, että käräjätuomarin eräässä rikosasiassa antamasta tuomiosta tehtäviä ilmoituksia ei ollut vapautettu tietojärjestelmässä, vaikka kyseisen lainvoimaiseksi jääneen tuomion antamisesta oli kulunut useita vuosia.

Keskusrikospoliisi toimitti oikeuskanslerin pyynnöstä esitutkinnan käräjätuomarin menettelyn tutkimiseksi edellä mainituissa asioissa.

Esitutkinnassa ilmeni, että lainkäyttöasiat olivat kahdessakymmenessäkahdeksassa asiassa olleet käräjäoikeudessa käräjätuomarin käsiteltävänä pisimmillään yli kymmenen vuotta. Esitutkinnassa ei käynyt ilmi, että asiat olisivat olleet poikkeuksellisen laajoja tai erityisen vaikeita ratkaista. Rikosasian tuomiosta tehtävät ilmoitukset oli vapautettu vasta yli neljä ja puoli vuotta lainvoimaiseksi jääneen käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen. Näiden tutkittujen käräjätuomarin käsiteltävänä olleiden asioiden käsittelyajat olivat vaarantaneet perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädetyn perusoikeuden toteutumista eli oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Tekokokonaisuuden voitiin arvioida loukanneen myös luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Käräjäoikeus on velvollinen viran puolesta huolehtimaan asian joutuisasta käsittelystä. Asiassa ei ilmennyt, että käräjätuomarilla olisi ollut poikkeuksellisen runsaasti asioita käsiteltävänä tai että hänen työmääränsä olisi olennaisesti poikennut muiden tuomioistuimissa vastaavaa työtä tekevien työmäärästä.

Käräjätuomari oli oikeuskanslerin näkemyksen mukaan huolimattomuudesta rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa. Käräjätuomarin epäiltyä menettelyä ei voitu pitää kokonaisuutena arvostelleen vähäisenä. Oikeuskansleri totesi asiassa olevan todennäköisiä syitä sen tueksi, että käräjätuomari oli laiminlyönneillään syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi käräjätuomaria vastaan.