Hyppää sisältöön

Käräjätuomarille ja kihlakunnansyyttäjälle huomautukset virheellisestä menettelystä

Diaarinumero: OKV/17/30/2015
Antopäivä: 2.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautukset käräjätuomarille ja kihlakunnansyyttäjälle. Hän totesi molempien rikkoneen virkavelvollisuutensa, kun syyttäjä oli vaatinut ja käräjätuomari määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen pantavaksi täytäntöön ilman rikoslain mukaisia perusteita. Apulaisoikeuskansleri arvioi syyttäjän menettelyn olosuhteet huomioon ottaen vähäiseksi, joten tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö ei täyttynyt. Käräjätuomarin hän sitä vastoin katsoi syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Käräjätuomari oli syyttäjän vaatimuksen mukaisesti tuominnut vastaajan kahdesta rikoksesta ja määrännyt aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi. Hän määräsi teoista yhteisen kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen, jonka hän muunsi 90 tunniksi yhdyskuntapalvelua. Käräjätuomari kuitenkin määräsi aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi sellaisen rikoksen johdosta, jonka vastaaja oli tehnyt ennen ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan alkamista. Asia havaittiin oikeuskanslerin suorittamassa tuomioistuimien rikostuomioiden tarkastuksessa.

Oikeuskanslerin tekemän hakemuksen myötä korkein oikeus purki tuomion ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon ja yhteisen rangaistuksen määräämisen osalta ja palautti asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan kahdesta rikoksesta 70 päivän vankeusrangaistukseen, jonka sijasta määrättiin 70 tuntia yhdyskuntapalvelua. Vastaaja oli jo suorittanut hänelle aiemmin määrätyt 90 tuntia, joten hän oli suorittanut 20 tuntia yhdyskuntapalvelua aiheettomasti.

Apulaisoikeuskanslerin pyynnöstä Keskusrikospoliisi suoritti kihlakunnansyyttäjän ja käräjätuomarin menettelystä esitutkinnan ja siirsi asian apulaisoikeuskanslerille syyteharkintaan. Apulaisoikeuskansleri totesi sekä syyttäjän että käräjätuomarin rikkoneen virkavelvollisuutensa. Hän totesi, että molempien menettelyt kohdistuivat heidän virkavelvollisuuksiensa ydinalueille ja että ne olivat omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Lisäksi menettelyt rikkoivat vastaajan perustuslain mukaista oikeutta saada asia käsitellyksi asianmukaisesti. Arvioinnissaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon, että syyttäjän virheellinen menettely oli ollut omiaan edesauttamaan virheellisen ratkaisun syntymistä. Tämä ei kuitenkaan poistanut käräjätuomarin vastuuta varmistua siitä, että syyttäjän esittämä vaatimus oli lainmukainen. Käräjätuomari vastasi antamansa tuomion lainmukaisuudesta.

Tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole kokonaisuutena arvioiden vähäinen. Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt käräjätuomarin menettelyä vähäisenä, joten hän totesi tämän syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän kuitenkin arvioi syytteen nostamisen sijaan riittäväksi seuraamukseksi huomautuksen antamisen. Kihlakunnansyyttäjän menettelyä apulaisoikeuskansleri sitä vastoin piti olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Näin ollen hän ei katsonut tämän syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen mutta antoi tälle kuitenkin huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.