Hyppää sisältöön

Käräjätuomarille huomautus virheellisestä menettelystä

Diaarinumero: OKV/35/31/2017
Antopäivä: 23.4.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen tämän virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Lisäksi hän kiinnitti käräjäoikeuden laamannin huomiota sen varmistamiseen, että käräjäoikeudessa tiedoksiannoista huolehtivalla henkilöstöllä on riittävä koulutus ja ohjeistus sekä selkeät menettelytavat tiedoksiantojen asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Käräjäoikeus oli tuominnut henkilön vanhentuneesta teosta. Lisäksi haastetta tiedoksiannettaessa oli tapahtunut virhe. Hovioikeus oli myöhemmin hylännyt syytteen vanhentuneena ja todennut, että puhelimen välityksellä tehty tiedoksianto ei ollut katkaissut syyteoikeuden vanhentumisaikaa. Myöhemmin haastemiehen välityksellä tiedoksiannettu haastehakemus oli annettu tiedoksi syyteoikeuden jo vanhennuttua.

Rikosprosessissa asianosaisten asianmukaisesta haastamisesta vastaa viimekädessä asiaa käsittelevä tuomari. Käräjätuomari oli menetellyt huolimattomasti tuomitessaan vastaajan vanhentuneesta teosta ja jätettyään tarkistamatta tiedoksiannon asianmukaisuuden.

Oikeuskanslerinvirastossa asia tuli käsiteltäväksi sen jälkeen, kun poliisilaitoksen rikoskomisario oli ilmoittanut oikeuskanslerille käräjätuomariin kohdistuvasta tutkintapyynnöstä. Poliisi oli myöhemmin päättänyt, ettei asiassa toimiteta esitutkintaa, koska tutkintapyynnössä ei ollut esitetty seikkoja, joiden perusteella olisi ollut syytä epäillä käräjätuomarin tai haasteen tiedoksiantamisesta vastanneiden käräjäoikeuden virkamiesten syyllistyneen asiassa rikokseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että virhettä voitiin pitää tapauksen olosuhteissa tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä. Hänellä ei ollut näin ollen oikeudellisia perusteita päätyä esitutkinta-asiassa toiseen johtopäätökseen kuin poliisi, mutta hän arvioi käräjätuomarin menettelyä lisäksi viranomaistoiminnan laillisuusvalvonnan puitteissa.