Hyppää sisältöön

Käräjäsihteeri syyllistyi tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen

Diaarinumero: OKV/20/31/2018
Antopäivä: 22.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri totesi käräjäsihteerin syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen merkitessään virheellisesti kuusi rikosasiaa ratkaistuiksi ja lähettäessään niissä tuomioiksi otsikoidut asiakirjat asianosaisille. Apulaisoikeuskansleri arvioi päätöksessään mainitun perusteella syytteen nostamisen sijaan riittäväksi antaa käräjäsihteerille huomautuksen.

Asia tuli vireille oikeuskanslerinvirastossa hovioikeuden tekemän ilmoituksen perusteella. Hovioikeus ilmoitti tehneensä kuusi tuomiovirhekantelua koskenutta päätöstä, joilla hovioikeus poisti ja palautti käräjäoikeuden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kuusi käräjäoikeuden lainvoimaiseksi jäänyttä rikostuomiota. Hovioikeus totesi päätöksissään, että asioissa oli tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, kun käräjäoikeuden tuomiot oli ilman käräjänotaarin minkäänlaista käsittelyä merkitty käräjäsihteerin toimenpitein ratkaistuiksi ja toimitettu asianosaisille.

Apulaisoikeuskansleri pyysi poliisia toimittamaan esitutkinnan käräjäsihteerin menettelyn selvittämiseksi. Poliisi toimitti esitutkinnan ja siirsi asian apulaisoikeuskanslerille syyteharkintaa varten.

Apulaisoikeuskansleri arvioi esitutkinnan perusteella tulleen näytetyksi, että käräjäsihteeri oli merkinnyt hänellä valmisteltavana olleet kuusi ns. kirjallisessa menettelyssä käsiteltävää rikosasiaa ratkaistuiksi siitä huolimatta, että asioiden ratkaisijaksi merkitty käräjänotaari ei ollut asioita ylipäätään käsitellyt. Käräjäsihteeri oli lisäksi toimittanut kyseisissä asioissa tuomioiksi otsikoidut asiakirjat asianosaisille, vaikka kyse oli ollut asioiden tuomioluonnoksista eikä annettaviksi tarkoitetuista tuomioista. Käräjäsihteeri oli sekä merkitessään asiat ratkaistuiksi että lähettäessään asiakirjat asianosaisille laiminlyönyt varmistua siitä, että asiat olivat tosiasiallisesti ratkaistuja. Apulaisoikeuskansleri totesi käräjäsihteerin kerrotuin tavoin menetellessään rikkoneensa virkavelvollisuutensa.

Vaikka käräjäsihteeri ei ollut osallistunut käräjäoikeudessa itse päätöksentekoon, olivat  hänen laiminlyöntinsä tapahtuneet tuomitsemistoimintaan liittyvällä käräjäsihteerien tehtävien ydinalueella, jossa tarkkuuden ja huolellisen menettelyn vaatimukset korostuivat. Asiassa ei sinällään ilmennyt, että käräjäsihteerin laiminlyöntien seurauksena olisi esimerkiksi aiheutunut asianosaisille haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia, muita konkreettisia oikeudenmenetyksiä taikka merkittäviä prosessuaalisia kustannuksia. Mainittu ei kuitenkaan poistanut sitä tosiasiaa, että käräjäsihteerin menettely oli ollut omiaan varsin vakavasti vaarantamaan sekä vastaajien yksityistä etua että luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Käräjäsihteerin menettelyä ei apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan voitu pitää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin vähäisenä.