Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuksien tuomioiden jakelun viivästymisen jatkoseuranta

Diaarinumero: OKV/1503/70/2022
Antopäivä: 2.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti omana aloitteenaan tutkimassaan asiassa Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon käräjäoikeuksien huomiota niiden velvollisuuteen järjestää tuomioiden valmiiksi merkitsemistä ja niiden jakelua koskevat menettelytapansa siten, että asiat tulevat rikostuomiosovellus RITU-järjestelmässä oikealla tavalla käsitellyiksi ja tuomioiden jakelut muodostetaan asianmukaisesti. Sama koski myös käräjäoikeuksien asiaan liittyvää seurantaa ja valvontaa sekä ohjeistusta.

Apulaisoikeuskansleri oli aiemmin toukokuussa 2022 antanut päätöksen, jossa hän oli saattanut kaikkien käräjäoikeuksien tietoon RITU-jakelujen asianmukaisesta muodostamisesta lausumansa näkökohdat. Tuolloin oli ilmennyt, että RITU:n virheellisen käytön seurauksena lukuisia käräjäoikeuksien tuomioita oli jäänyt jakelematta eli toimittamatta täytäntöönpanoviranomaisille vuosina 2013-2019. Apulaisoikeuskanslerin tuolloin saamien tietojen perusteella näytti siltä, että käräjäoikeuksilla oli edelleen vuonna 2021 viiveitä tuomioiden jakelujen muodostamisessa RITU-järjestelmässä. 

Jatkoseurannassa apulaisoikeuskansleri selvitti syitä sille, miksi mainituissa seitsemässä käräjäoikeudessa oli vuonna 2021 edelleen viiveitä tuomioiden valmiiksi merkitsemisessä ja RITU-jakelujen muodostamisessa. Oikeusrekisterikeskus oli osin vielä keväällä 2022 joutunut muistuttamaan käräjäoikeuksia asiasta. 

Käräjäoikeudet esittivät selvityksissään sekä yksittäisiä että yleisluonteisempia syitä sille, miksi tuomioita oli jäänyt merkitsemättä valmiiksi ja jakelujen muodostaminen oli viivästynyt. Selvitysten perusteella yksittäinen selittävä tekijä oli käräjäoikeuksien henkilökunnan inhimilliset virheet. Eräissä tapauksissa kyse oli käräjäoikeuden sisällä tapahtuneista tietokatkoksista ja teknisistä virhemerkinnöistä. Selvityksissä myönnettiin osin suoraan, että käräjäoikeuden oma valvonta oli ollut riittämätöntä.

Useassa tapauksessa syytä tuomion valmiiksi merkitsemisen tai jakelun muodostamisen viivästymiselle ei kyetty enää jälkikäteen selvittämään. Monessa tapauksessa käräjäoikeus totesi, että asiaa käsitelleet henkilöt olivat sittemmin siirtyneen pois käräjäoikeuden palveluksesta. Eräissä tapauksissa tämä näytti viivästyttäneen myös ORK:n tekemien muistutusten käsittelyä käräjäoikeuksissa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjäoikeuksien tulee huolehtia siitä, että tuomiot tulevat asianmukaisesti valmiiksi merkityiksi ja jakelut asianmukaisesti muodostetuiksi myös niissä tapauksissa, joissa tuomion alun perin antanut tuomari tai käräjänotaari taikka asiaa käsitellyt käräjäsihteeri ei enää toimi käräjäoikeuden palveluksessa.

Apulaisoikeuskansleri piti myönteisenä sitä, että käräjäoikeudet näyttivät ottaneen ilmenneet laiminlyönnit vakavasti. Käräjäoikeudet kertoivat edelleen kehittäneen menettelytapojaan, jotta esimerkiksi RITU-jakelut tulisivat asianmukaisesti muodostetuiksi. Selvitysten mukaan käräjäoikeuksissa oli myös sekä tiivistetty asiaan liittyvää esimiesvalvontaa että täsmennetty henkilökunnalle annettava ohjeistusta. Apulaisoikeuskanslerin saamien tietojen mukaan Oikeusrekisterikeskus ei vuonna 2023 olekaan juuri joutunut enää muistuttamaan käräjäoikeuksia mahdollisista vuonna 2022 olleista viiveistä tuomioiden valmiiksi merkitsemisessä tai RITU-jakelujen muodostamisessa.