Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden toimistosihteerin ja laamannin tekemiksi epäillyt virkarikokset

Diaarinumero: OKV/5/31/2009
Antopäivä: 5.8.2010
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: syyte

Hovioikeuden käräjäoikeuteen tekemässä tarkastuksessa oli selvinnyt, että yksitoista käräjäoikeuden diaariin ratkaistuksi merkittyä rikosasiaa oli tosiasiallisesti ratkaisematta. Asioiden asiakirjat olivat niitä etsittäessä löytyneet käräjäoikeuden toimistosihteerin työhuoneesta. Käräjäoikeuden laamanni oli pyytänyt poliisia tutkimaan, oliko toimistosihteeri syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen tekemällä virheellisiä merkintöjä sähköisiin arkistopäiväkirjoihin.

Esitutkinnassa asiasta saadun selvityksen mukaan toimistosihteerin tehtäviin oli kuulunut huolehtia, että asiat olisivat niiden käsittelijänä olleiden notaarien virkasuhteiden päättyessä tulleet jaetuiksi uudelle ratkaisijalle. Asiat olivat kuitenkin toimistosihteerin laiminlyöntien vuoksi olleet pitkiä aikoja ratkaisijatta, minkä vuoksi niiden käsittely oli viivästynyt. Vanhimpien asioiden käsittely käräjäoikeudessa oli kestänyt yli viisi ja puoli vuotta. Monessa asiassa oli ollut pitkiä ajanjaksoja, jolloin haastamatta ollutta vastaajaa ei ollut edes yritetty haastaa. Useat asioista olivat jääneet niiden syyteoikeuden vanhennuttua ratkaisematta. Yhdessä asiassa asian pitkä käsittelyaika oli viivästyttänyt asianomistajan vahingonkorvausvaatimuksen toteutumista.

Toimistosihteeri oli merkinnyt mainitut asiat asianhallintajärjestelmään ratkaistuiksi merkinnällä ”Jätetty sillensä”. Ratkaisijaksi hän oli merkinnyt joko auskultointinsa käräjäoikeudessa päättäneen notaarin tai osastonjohtajana toimineen käräjätuomarin. Syyksi menettelyynsä sihteeri kertoi tarkoituksensa salata asioiden käsittelyyn liittyvät laiminlyöntinsä sekä sen, ettei hän joudu antamaan hovioikeudelle asioista selvitystä, kun ne eivät tule ilmi käräjäoikeuden hovioikeudelle puolivuosittain toimittamissa raporteissa. Yksi asioista oli vanhentunut sen ollessa ratkaistuksi merkittynä.

Käräjäoikeusasetuksen mukaan käräjäoikeuden laamannin tulee valvoa, että asiat käsitellään huolellisesti ja nopeasti. Oikeuskansleri totesi mainittuun velvollisuuteen sisältyvän vähimmäisvaatimuksena valvoa edes, että käräjäoikeudessa vireillä olevat lainkäyttöasiat on jaettu lainkäyttöhenkilökuntaan kuuluvien ratkaisijoiden käsiteltäviksi.

Tapauksessa seuraavat seikat korostivat oikeuskanslerin mukaan laamannin valvontavastuuta: Laamanni oli organisoinut asioiden käsittelyn siten, että juttujen jakamisesta ja niiden käsittelyn jatkuvuudesta huolehtiminen oli toimistosihteerin tehtävänä. Hän oli toimittanut asioista selvitykset hovioikeudelle, joistakin toistuvasti, jolloin olisi ollut luontevaa varmistaa, että selvitykset antavat luotettavan kuvan asioiden käsittelystä ja sen viivästymisen syistä. Laamannille asioista toimitetuista selvityksistä oli käynyt ilmi kysymyksen olevan tuomioistuinharjoittelua suorittavien notaarien asioista ja käräjäoikeuden työjärjestyksen mukaan nimenomaan laamanni huolehti siitä, että notaareja johdettiin, ohjattiin ja valvottiin tehtävien suorittamisessa.

Oikeuskansleri totesi asiassa olevan todennäköisiä syitä sen tueksi, että toimistosihteeri ja laamanni olivat laiminlyönneillään syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja toimistosihteeri lisäksi virheellisten ratkaisumerkintöjen tekemisellä tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteiden nostamiseksi toimistosihteeriä ja laamannia vastaan.