Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden menettely turvaamistoimiasiassa

Diaarinumero: OKV/742/10/2021
Antopäivä: 25.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen käsitellä turvaamistointa koskevat hakemukset kiireellisesti sekä tarpeeseen antaa väliaikaisen turvaamistoimimääräyksen jälkeen valituskelpoinen ratkaisu varsinaista turvaamistointa koskevaan hakemukseen. 

Lain mukaan tuomioistuin voi antaa väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten vaarantua. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kiireellisyys tekee oikeutetuksi poikkeamisen normaalista prosessuaalisesta oikeusturvatakeesta, molempien osapuolten kuulemisesta. Tämä seikka sekä se, että väliaikaisesta turvaamistoimenpiteestä ei ole muutoksenhakuoikeutta, edellyttää, että viivytyksettä tarvittavan kuulemisen toteuduttua tehdään varsinainen turvaamistoimipäätös. 

Kantelua koskevassa asiassa käräjäoikeuden määräämä väliaikainen turvaamistoimimääräys oli ollut voimassa yli kolme vuotta ilman lopullista ratkaisua. Pääasiallinen viipyminen oli tapahtunut asiaa ensimmäisenä käsitelleellä käräjätuomarilla, joka ei esittänyt hyväksyttäviä perusteita sille, miksi hän ei edennyt väliaikaisesta turvaamistoimesta lopulliseen turvaamistoimeen sinä aikana, kun asia oli hänen käsiteltävänään. Myöskään asiaa myöhemmin käsitelleet käräjätuomarit eivät antaneet lopullista ratkaisua turvaamistoimihakemukseen.