Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/8/10/2021
Antopäivä: 15.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: syyttäjä yleinen tuomioistuin
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöihin vastaamisessa.

Kantelijan asiakirjapyyntö oli saapunut käräjäoikeudelle toukokuussa 2020. Kantelijan pyytämä haastehakemus oli tullut julkiseksi asian istuntokäsittelyssä marraskuussa 2020. Haastehakemus oli toimitettu kantelijalle heti oikeuskanslerinviraston yhteydenoton jälkeen tammikuussa 2021.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjäoikeuden olisi tullut noudattaa julkisuuslaissa säädettyä viivytyksettömyysvaatimusta ja kahden viikon määräaikaa. Käräjäoikeus ei ollut vastannut mainitussa määräajassa kantelijan asiakirjapyyntöön haastehakemuksen tultua julkiseksi. Kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut siten käsitelty julkisuuslaissa edellytetyin tavoin.