Hyppää sisältöön

Käräjänotaarille huomautus riita-asian virheellisestä ratkaisemisesta

Diaarinumero: OKV/32/31/2015
Antopäivä: 24.11.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Oikeuskansleri antoi käräjänotaarille huomautuksen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjänotaari oli ratkaissut takaajan vastuuta koskeneen asian kantajana olleen pankin hyväksi yksipuolisella tuomiolla, vaikka vastaajalle vastauksen antamiseksi asetettu määräaika ei ollut kulunut umpeen. Lisäksi käräjänotaari oli ratkaissut asian pankin hyväksi siltäkin osin kuin kannevaatimukset ylittivät vastaajan rahamääräisesti rajatun takausvastuun.

Oikeuskansleri totesi käräjänotaarin toimineen virheellisesti ratkaistessaan asian ennen vastaajalle asetetun määräajan umpeutumista. Siinäkin tapauksessa, että vastaaja ei olisi vastannut määräajassa, käräjänotaarin olisi tullut lain mukaan hylätä kanne siltä osin kuin se oli selvästi perusteeton.

Käräjänotaarin virhe ei oikeuskanslerin arvion mukaan ollut vähäinen. Menettely kohdistui käräjänotaarin virkavelvollisuuksien ydinalueelle eli lainkäyttöasian ratkaisemiseen. Lisäksi se rikkoi vastaajan oikeutta tulla kuulluksi ennen asiansa ratkaisemista ja oli omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Vastaaja oli menettelyn seurauksena joutunut hakemaan takaisinsaantia.

Oikeuskansleri totesi käräjänotaarin syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän ei kuitenkaan määrännyt nostettavaksi syytettä vaan piti riittävänä antaa tuomioistuinharjoittelua suorittaneelle käräjänotaarille huomautus.