Hyppää sisältöön

Kanteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/2125/1/2013
Antopäivä: 3.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan sairaanhoitopiirin menettelyä asiansa käsittelyssä. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että sairaanhoitopiiristä ei ollut vastattu kantelijalle.

Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002 vp) tapahtuma-aikaan voimassa ollutta 4 §:n 3 momenttia koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kanteluasiassa annettavaan ratkaisuun ja sen tiedoksiantoon olisi sovellettava hallintolain säännöksiä. Esityksen mukaan kanteluasiassa on siis aina annettava ratkaisu, jossa on selvitettävä asian käsittelyssä ilmenneet seikat sekä ilmoitettava mahdollisista toimenpiteistä. Ratkaisu voi luonnollisesti olla myös se, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä hallintokanteluihin vastaamisesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietoon.