Hyppää sisältöön

Kansalaisuusvaatimukset Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasviroissa

Diaarinumero: OKV/15/20/2018 OKV/13/20/2018
Antopäivä: 3.4.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnot hallituksen esityksistä, joilla muutettaisiin Puolustusvoimista ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuja lakeja sekä rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia. Esityksessä ehdotettiin, että Puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Vastaava vaatimus koskisi upseerin virkaan johtaviin opintoihin valittavia opiskelijoita. Rajavartiolaitoksen sotilasvirkojen kelpoisuusvaatimukseksi ehdotettiin puolestaan nykyisen Suomen kansalaisuutta koskevan vaatimuksen lisäksi sitä, että nimitettävällä ei ole muuta kansalaisuutta sellaisessa valtiossa, jossa Suomen kansalaisella ei ole mahdollisuutta päästä sotilasvirkaan. Vastaava vaatimus koskisi rajavartijan peruskurssille valittavia opiskelijoita.

Oikeuskansleri katsoi, että esityksissä tulisi arvioida tarkemmin, ovatko ne Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisia. Tällaisia sopimuksia ovat kansalaisuudesta tehty eurooppalainen yleissopimus ja YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus. Oikeuskansleri totesi esitysten merkitsevän poikkeamista perustuslaissa säädetystä yhdenvertaisuuden periaatteesta. Poikkeaminen edellyttää perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää syytä, ja sen tulee myös täyttää oikeasuhtaisuutta ja suhteellisuutta koskevat vaatimukset. Esitysten perusteluja tuli tältä osin täydentää. Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että kansalaisuusvaatimuksesta myönnettävän erivapauden perusteista olisi säädettävä laissa. Oikeuskansleri piti myös perusteltuna perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä esityksistä.