Hyppää sisältöön

Kaivoslain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/770/21/2022
Antopäivä: 4.4.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä laiksi kaivoslain muuttamisesta. Oikeuskansleri piti esityksen tavoitteita kannatettavina, vaikkakin sääntelykokonaisuus säilyy edelleen melko monimutkaisena. Viranomaisten välinen yhteistyö on avainasemassa kaivostoiminnan valvonnassa. Myös hallinnon riittävien resurssien turvaaminen on erittäin tärkeää. Oikeuskansleri piti valitettavana, että maaliskuussa 2022 julkaistua intressivertailusta tehtyä selvitystä ei ole ehditty ottaa huomioon esityksessä. Lausunnon mukaan esityksellä ei nykyisen sisältöisenä ole niin suotuisia ympäristövaikutuksia, joita ympäristöperusoikeussäännös huomioon ottaen voisi odottaa. Esityksen voidaan katsoa olevan ympäristönäkökulmasta kuitenkin oikeansuuntainen.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota myös vakuuksia ja valvontaa koskevaan sääntelyyn sekä saamelaisten asemaan. Esityksen säätämisjärjestysperustelut ovat lausunnon mukaan suhteellisen niukat, eikä lueteltuihin perusoikeuksiin liittyviä pykälämuutoksia ja niiden merkitystä kunkin perusoikeuden osalta ole arvioitu riittävästi. Säätämisjärjestysperusteluissa olisi perusteltua esittää myös koottu arvio ennustettavuuden ja oikeutettujen odotusten suojan toteutumisesta valtiosääntöoikeudellisesta sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten näkökulmasta.