Hyppää sisältöön

Kaavoitus- ja rakentamislaki

Diaarinumero: OKV/2639/21/2021
Antopäivä: 7.1.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri on antanut lausunnon hallituksen esityksestä, joka koski kaavoitus- ja rakentamislakia. Oikeuskanslerin mukaan kaavoitus- ja rakentamislakiin ehdotetut säännökset ovat huomattavan avoimia. Esimerkiksi kestävyyttä ei ole kaavoitus- ja rakentamislain yhteydessä pyritty juurikaan määrittelemään. Esityksessä on pyritty perustelemaan ympäristöoikeudelliselle sääntelylle ominaista periaatteiden ja joustavien normien kautta tapahtuvaa sääntelytapaa. 

Oikeuskanslerin mukaan lainmuutoksella pyritään hillitsemään ilmastomuutosta ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Jotta tähän päästäisiin tulisi täsmentää kaavoitus- ja rakentamislain kautta tapahtuvaa säädösohjausta tarkkarajaisemmaksi ja täsmällisemmäksi. 

Säätämisjärjestysperusteluissa on tarkemmin tarkasteltava myös ympäristöperusoikeuden suhdetta ja tasapainoa suhteessa omaisuuden suojaan, elinkeinovapauteen sekä oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvaan oikeusvarmuuteen ja oikeusturvaan samoin kuin kunnan asukkaiden itsehallintoon. Esityksen perusteluissa on tarpeen hahmottaa tarkemmin näiden uusien säännösten suhdetta uudistuvaan luonnonsuojelulakiin sekä Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöön ja ilmastosääntelyyn sekä siitä kansalliselle oikeudelle tuleviin vaatimuksiin.

Oikeuskansleri esitti huomioita myös lakiehdotuksen yksittäisistä luvuista ja säännöksistä.