Hyppää sisältöön

Julkisia kuulutuksia koskevien menettelysäännösten muuttaminen

Diaarinumero: OKV/10/20/2018
Antopäivä: 6.3.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiehdotuksesta, joka koski julkisia kuulutuksia ja yleistiedoksiantoa koskevien säännösten muuttamista siten, että kuulutus ja ilmoitus julkaistaisiin ensisijaisesti yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota muutosehdotusten myötä lisääntyvään viranomaisten vastuuseen ja velvollisuuteen tarkoin perehtyä kunkin asian mahdollisiin salassapitokysymyksiin, tietosuojaongelmiin ja vaativiinkin rajanvetoihin siitä, minkälaisia tietoja verkkoon tulee viedä, voi viedä ja ei saa viedä. Toisaalta kaikilla ei tosiasiassa ole pääsyä viranomaisten verkkosivuille. Lisäksi hän kiinnitti huomiota Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen vaikutuksiin henkilötietojen sähköiseen käsittelyyn. Käsittelyllä tulee unionin oikeuden soveltamisalalla olla tietosuoja-asetuksessa tai sen mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädetty käsittelyperuste. Yleistiedoksiannossa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä viranomaisen tehtävänä on tarpeen riittävästi säätää hallintolaissa.