Hyppää sisältöön

Jatkokäsittelyluvasta olisi tullut tiedottaa selkeämmin

Diaarinumero: OKV/1680/1/2018 OKV/415/1/2019
Antopäivä: 16.4.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hovioikeuden ja hovioikeudenneuvoksen huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen sekä viivytyksettömyyteen kiireellisiä asiaryhmiä koskevien valitusten käsittelyssä.

Hovioikeus oli myöntänyt kantelijalle jatkokäsittelyluvan mutta ei ollut maininnut tälle, että lupa oli myönnetty vain osittain eli oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin. Hovioikeus ei ollut ottanut kantaa jatkokäsittelyluvan myöntämiseen siltä osin kuin kantelijan valitus koski käräjäoikeuden hylkäämää vaatimusta turvaamistoimenpiteestä. Turvaamistoimivaatimuksen osalta kantelijan jatkokäsittelylupahakemus käsiteltiin muodollisesti vasta sitten, kun hovioikeus antoi lopullisen ratkaisun oikeudenkäyntikuluja koskevassa asiassa.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan jatkokäsittelylupa voidaan myöntää myös osittain ja kysymys sen myöntämisestä muilta osin voidaan tällöin siirtää ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. Tästä tulisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kuitenkin tiedottaa asianosaisia, jotta heille välittyy oikea kuva heidän asiansa käsittelystä tuomioistuimessa. Hovioikeudessa oli siten menetelty virheellisesti jatkokäsittelyluvasta tiedottamisen yhteydessä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen otti lisäksi kantaa valituksen käsittelyn viivytyksettömyyteen. Kun kantelijan jatkokäsittelylupahakemus käsiteltiin turvaamistoimivaatimuksen osalta muodollisesti vasta asian lopullisen ratkaisun yhteydessä, turvaamistoimea koskevan asian käsittely kesti yli vuoden ja kaksi kuukautta. Tätä on pidettävä sinällään pitkänä aikana kiireellisesti käsiteltävässä asiaryhmässä.