Hyppää sisältöön

Ilmastovuosikertomuksen toimittaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/10/50/2019
Antopäivä: 27.1.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Vuonna 2015 voimaan tullen ilmastolain mukaan valtioneuvosto toimittaa kalenterivuosittain eduskunnalle tiedot päästökehityksestä sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan sisältyvien päästövähennystavoitteiden toteutumisesta ja niiden saavuttamisen edellyttämistä lisätoimista (ilmastovuosikertomus). Ilmastovuosikertomuksen kokoamisesta vastaa ympäristöministeriö. Ilmastovuosikertomusta ei ollut ilmastolain voimaantulon jälkeen koottu eikä valtioneuvosto näin ollen ollut toimittanut eduskunnalle ilmastolaissa toimitettavaksi säädettyjä tietoja. Apulaisoikeuskansleri pyysi omasta aloitteestaan ympäristöministeriötä antamaan selvityksen asiasta.

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan ensimmäistä ilmastovuosikertomusta oli alettu valmistella vuoden 2018 lopulla. Ministeriön käsityksen mukaan ilmastovuosikertomusta ei ollut mahdollista antaa ennen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan hyväksymistä. Ministeriö totesi vielä, että laissa ei ole tarkkoja säännöksiä siitä, milloin ensimmäinen ilmastovuosikertomus tulisi antaa.  Ympäristöministeriön antaman selvityksen jälkeen valtioneuvosto on 19.6.2019 antanut eduskunnalle ensimmäisen ilmastovuosikertomuksen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että ympäristöministeriön selvityksessä ei esitetty oikeudellisesti päteviä perusteluja sille, miksi eduskunnalle ei lain tarkoittamalla tavalla ollut toimitettu laissa tarkoitettuja tietoja. Ilmastolaki on tullut velvoittavana voimaan vuonna 2015 ja myös lain perusteluista käy ilmi, että ilmastovuosikertomus on tarkoitettu vuosittain eduskunnalle annettavaksi. Ilmastolain keskeinen tarkoitus on ollut vahvistaa eduskunnan roolia ja lisätä yleisön osallistumismahdollisuuksia ilmastopolitiikassa.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä turvaamaan mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.  Ilmastovuosikertomuksen antaminen on eräs keino antaa sekä päätöksentekijöille lisää tarpeellista informaatiota että antaa kansalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöään  koskevaan päätöksentekoon.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ympäristöministeriön huomiota sen velvollisuuteen toimittaa ilmastovuosikertomus eduskunnalle vuosittain.