Hyppää sisältöön

Huumausainetestaus koulussa

Diaarinumero: OKV/197/1/2013
Antopäivä: 21.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli oppilaitoksen menettelyä huumausainetestin tekemisessä yhdeksäsluokkalaiselle oppilaalle. Oppilaalta ei ollut kysytty suostumusta testaukseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että huumausainetestauksessa on kysymys perusoikeutena turvattuun henkilön yksityisyyteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumisesta, minkä vuoksi menettelytapojen tulee olla sellaiset, että niillä turvataan perusoikeuksien loukkaamattomuus. Ylimpien laillisuusvalvojien aikaisemmissa eräissä oppilaitoksissa tehtyjä huumausainetestejä koskevissa ratkaisuissa oli katsottu, että huumausainetestaus oli mahdollinen ilman lainsäännöstä vain vapaaehtoisesti, mikä edellyttää testattavan nimenomaista ja aidosti vapaaehtoisesti riittävästi informoituna antamaa suostumusta, jonka merkityksen hän ymmärtää. Apulaisoikeuskansleri totesi yleisellä tasolla, että suostumukseen perusoikeuden rajoittamisen perusteena on suhtauduttava varovaisesti. Vielä varovaisemmin hänen mukaansa tuli suhtautua suostumukseen rajoitusperusteena  silloin, kun kysymys on alaikäisestä henkilöstä tai henkilöstä, jolla kehitystasonsa vuoksi, voi olla vaikeuksia ymmärtää suostumuksen merkitystä. Edelleen apulaisoikeuskansleri totesi, että koulu - oppilas relaatiossa on huomioitava myös se, että suostumuksen antaja eli oppilas on väistämättä alisteisessa asemassa kouluun eli perusoikeuden rajoituksen toimeenpanijaan nähden.

Kantelussa tarkoitetussa tapauksessa ei oppilaalta saadun selvityksen perusteella ollut pyydetty suostumusta testin tekemiseen tai selvitetty testin tuloksesta mahdollisesti aiheutuvia seuraamuksia tai kerrottu sen vapaaehtoisuudesta. Hänelle ei ollut myöskään kerrottu, mihin tietoja luovutetaan. Oppilaan  huoltaja oli antanut testaukseen suostumuksensa, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan sen ei voitu katsoa syrjäyttävän vaatimusta siitä, että suostumus olisi tullut pyytää nimenomaisesti henkilöltä, jonka perusoikeuksien rajoittamisesta oli kysymys etenkin, kun hänen oli peruskoulun yhdeksäsluokkalaisena täytynyt olettaa riittävästi ja oikein informoituna ymmärtävän asian ja kykenevän arvioimaan suostumuksen merkityksen itsenäisesti. Apulaisoikeuskansleri totesi, että menettely huumausainetestauksen toteuttamisessa ei ollut perustuslaissa säädettyjen yksityiselämän suojaa ja henkilökohtaista koskemattomuutta koskevien säännösten mukaista.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä kannanotot koulun rehtorin ja koulun oppilashuoltoryhmän tietoon ja kiinnitti testauksesta päättäneen oppilashuoltoryhmän vakavaa huomiota perustuslain 7 §:n ja 10 §:n säännösten noudattamiseen. Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi käsityksenään, että perusopetusta antavissa oppilaitoksissa huumausainetestauksen tulisi perustua asianmukaiseen lainsäädäntöön. Sääntelyllä voitaisiin taata yhtäläinen käytäntö eri oppilaitoksissa ja varmistaa oppilaiden oikeusturva sekä suojata heidän perusoikeuksiaan. Apulaisoikeuskansleri saattoi kyseisen käsityksensä tiedoksi Opetushallitukselle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle.