Hyppää sisältöön

Huolellisuus virkatehtävissä

Diaarinumero: OKV/5/10/2021
Antopäivä: 23.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti pelastuslaitoksen pelastusjohtajan huomiota kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädettyyn velvollisuuteen hoitaa virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Pelastuslaitos oli ilmoituksensa mukaan erehdyksen vuoksi jättänyt toimittamatta yhdistykselle sen selvityspyyntöön laatimansa vastauksen. Erehdystä vastauksen toimittamatta jättämisessä ei ollut havaittu, vaikka yhdistys oli jonkun aikaa selvityspyyntönsä jättämisen jälkeen tehnyt pelastuslaitokselle vastausta koskevan tiedustelun. Vastaus oli toimitettu yhdistykselle vasta runsaan viiden kuukauden kuluttua selvityspyynnön saapumisesta ja sen jälkeen, kun apulaisoikeuskansleri oli toimittanut pelastuslaitokselle vastauksen antamista koskevan selvityspyynnön.