Hyppää sisältöön

Holhoustilitysten käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/1940/10/2022
Antopäivä: 1.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Digi- ja väestötietoviraston huomiota holhoustilitysten käsittelyn viipymättömyyteen. Kantelijan vuositilin tarkastamiseen oli kulunut noin puolitoista vuotta ja päätöstilin tarkastamiseen lähes 11 kuukautta. Käsittelyajat ylittivät merkittävästi asiaryhmien keskimääräiset käsittelyajat kyseessä olevana ajanjaksona.

Apulaisoikeuskansleri totesi näkemyksenään, että vaikka tarkastusten viipymättömyyttä koskevalle vaatimukselle ei olekaan annettu 56 §:n 1 momentissa tai sen esitöissä tarkkaa merkityssisältöä tai määräaikaa, tulisi se tehdä lähtökohtaisesti viimeistään vuoden kuluessa siten, että aiemmassa vuositilissä mahdollisesti esiin nousseet ongelmat ja puutteet on mahdollista huomioida jätettäessä seuraavaa vuositiliä tarkastettavaksi, jotta tilien tarkastamisen yhtenä funktiona olevan ohjausvaikutuksen on ylipäätään mahdollista toteutua. Lisäksi hän totesi, että vaikka päätöstilien tarkastamisella ei olekaan vuositilien tarkastamista vastaavaa ohjausvaikutusta, tulisi myös ne tarkastaa edunvalvojan vahingonkorvausvastuun vanhentumisajan alkamisen sekä päämiehen ja holhoajan oikeusturvan toteutumiseksi lain edellyttämällä tavalla viipymättä.