Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Diaarinumero: OKV/76/20/2017
Antopäivä: 24.1.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiesitysluonnoksesta, jolla uudistettaisiin henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskeva lainsäädäntö. Lainsäädännössä huomioitaisiin ja pantaisiin täytäntöön alaa koskevaa Euroopan unionin sääntelyä.

Oikeuskansleri piti esitettyä sääntelyä perusteltuna ja katsoi sen vastaavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin asettamia vaatimuksia. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettava laki olisi erityislaki suhteessa valmisteltavana olevaan ns. rikosasioiden tietosuojalakiin. Oikeuskansleri totesi, että ehdotusten viimeistelyssä ja myös käytännön ohjeistuksessa ja neuvonnassa olisi tarpeen huolehtia lainsäädäntökokonaisuuden ymmärrettävyydestä ja johdonmukaisuudesta. Sekä käytännön poliisitoiminnassa että kansalaisille olisi oltava selvää, mitä lakia kulloinkin sovelletaan. Ohjeistuksen ohella tulisi myös varmistaa edelleen hyvien tietosuojakäytäntöjen toteutuminen ja niiden valvonta poliisin sisäisessä laillisuusvalvonnassa.

Lakiesityksellä lisättäisiin poliisin oikeutta käsitellä henkilötietoja. Esimerkiksi poliisin oikeudet käsitellä yksittäiseen tehtävään liittymättömiä henkilötietoja laajentuisivat merkittävästi. Koska muutos rajoittaisi perustuslaissa turvattua yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa, se tulisi oikeuskanslerin mukaan perustella myös säätämisjärjestysperusteluissa. Muutenkin olisi tarkistettava, että kaikista henkilötietojen käsittelyoikeuksien laajennuksista olisi säätämisjärjestysperusteluissa kokoava tarkastelu. Koska esitys sisältää yksityiselämän suojan kannalta merkityksellisiä asioita ja koska osa säätämisjärjestystä koskevista kysymyksistä on tulkinnanvaraisia, esityksestä tulisi oikeuskanslerin mukaan pyytää sen eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunnan lausunto.

Oikeuskansleri piti hyvänä sitä, että väkivallan tai muun rikoksen uhan alla olevien henkilöiden rekisteröinnille poliisin tietojärjestelmiin luotaisiin asianmukaiset oikeudelliset perusteet. Tältä osin olisi vielä kiinnitettävä erityistä huomiota uhria koskevien tietojen käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja suojaamiseen sekä oikeusturvakeinoihin, jotta rekisteröinti tällä perusteella ei muodostuisi yksilön asemaa lisää heikentäväksi.

Suojelupoliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan luvun soveltamisalan oikeuskansleri katsoi olevan epäselvä. Hän esitti, että soveltamisalaa täsmennettäisiin tarkoittamaan vain suojelupoliisin erityistehtävän mukaisten henkilötietojen käsittelyä tai että luvussa vaihtoehtoisesti säädettäisiin sovellettavasta lainsäädännöstä ja menettelyistä, kun suojelupoliisi käsittelee muita henkilötietoja.